RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE

ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014 LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ

“DIMITRIE STURDZA” TECUCI

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială

 

Echipa managerială, întregul corp didactic din unitatea noastră şcolară, şi-a desfăşurat activitatea în anul şcolar 2013-2014, conform obiectivelor formulate la începutul anului scolar, prin Planul managerial, aprobat în Consiliul profesoral . S-a urmărit:

 • realizarea planului managerial în concordanţă cu politica educaţională, cu obiectivele
  I.S.J. si ale scolii, pe baza analizei si diagnozei;
 • organizarea judicioasa a activitatii in scoala;
 • aplicarea legislatiei scolare la toate nivelurile;
  • monitorizarea activitatii si interventia, pe baza analizei si a evaluarii, in scopul
   eficientizarii procesului educational;
  • incurajarea initiativei pentru dezvoltarea institutionala a scolii;
  • incurajarea si sprijinirea participarii la programele de formare continua ;
  • eliminarea  conflictelor ;
   • asigurarea aplicarii cu succes a Curriculum-ului National si a C.D.S.;
   • dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea;
   • dezvoltarea comunicarii eficiente cu mass-media;
   • eficientizarea fluxului informational si de comunicare ascendenta si descendenta;
   • îmbogăţirea si conservarea bazei didactico-materiale.

Atat la nivelul scolii cat si al compartimentelor, documentele de proiectare a activitatii au fost intocmite la inceputul fiecarei etape, pe baza unei temeinice analize a activitatii anterioare, prin raportare la indicatorii de performanta si la criteriile de evaluare. De fiecare data, planul managerial unic a constituit documentul de baza al proiectarii, acestuia circumscriindu-i-se celelalte documente de proiectare si planificare. Documentele de proiectare a activitatii pentru toate sectoarele de activitate s-au bazat pe

-       Legea Educaţiei Naţionale;

-       Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic – modificata si completata;

-        Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
de stat:

-       Ordinele, notele, notificarile si precizarile Ministerului Educatiei , Cercetarii, Tineretului şi Sportului

-        Metodologia de acreditare a programelor de. formare continua a personalului didactic
din invatamantul preuniversitar;

-       Noul Curriculum National;

-    Regulamentul de ordine interioara al Şcolii Gimnaziale “Dimitrie Sturdza”, revizuit anual.
Documentele de proiectare managerială au fost elaborate in concordanta cu cerinţele

Curriculum-ului National, ţinand cont de corelarea obiectivelor stabilite la nivelul Sistemului Naţional de Învatamant cu cele speciflce unităţii noastre, pe baza documentelor curriculare oficiale.

Obiectivele generale au vizat optimizarea intregii activitati din scoala in toate domeniile functionale: optimizarea actului managerial; crearea conditiilor pentru realizarea standardelor educationale si a finalitatilor pe niveluri de invatamant; promovarea tehnicilor si metodelor de predare-invatare-evaluare conform exigentelor reformei; cresterea functionalitatii bazei materiale; aplicarea legislatiei; operationalizarea activitatii; eficientizarea activitatii; identificarea punctelor slabe, a punctelor tari, a oportunitatilor si amenintarilor; stimularea si motivarea morala si materială a personalului si a elevilor; cresterea gradului de implicare; optimizarea competenţelor si dezvoltarea acestora; cultivarea si dezvoltarea spiritului de echipa; utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activitatii; asigurarea fluxului informational si eficientizarea comunicarii; atragerea opiniei publice, a comunitatii in vederea sprijinirii unitatii; popularizarea rezultatelor activităţilor scolii; extinderea si eficientizarea parteneriatului educational.

Anul scolar 2013-2014 reprezinta al doilea an de mandat managerial al conducerii unitatii, reliefata prin transformari importante si de succes ale Şcolii Gimnaziale “Dimitrie Sturdza” Tecuci

Astfel, performantele şcolare ale elevilor, activitatea profesionala de exceptie a majorităţii cadrelor didactice,  precum şi eforturile echipei manageriale, s-au materializat prin recunoasterea prestigiului unitatii scolare, situarea acesteia intre şcolile  de elita ale municipiului Tecuci.

In acest context, Şcoala “Dimitrie Sturdza”, a devenit un centru scolar de atractie pentru comunitatea locala, oferind partenerilor sociali – elevi şi părinţi , repere educationale de calitate, situate la inaltimea asteptarilor acestora.

1.2. Analiza activitatii desfasurate de conducerea unitatii.

1.2.1.  Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor

 

Unitatea noastră şcolară şi-a desfasurat activitatea conform normelor legislative in vigoare si ale Regulamentului de ordine interioara, avand programe de activitate si tematici specifice.

Conducerea operativa a activitatii a fost asigurata de director, director adjunct si consilier educativ, în conformitate cu reglementarile in vigoare.

In anul scolar 2013-2014, colectivul didactic a fost structurat pe cinci comisii metodice, activitatea si indrumarea acestora desfasurandu-se intr-un mod sistemic, corespunzator specificului fiecarei catedre, aceasta presupunand si o comunicare eficienta cu cei 39 invatatori, profesori, un psiholog şcolar şi un logoped.

In cadrul şcolii functioneaza compartimentele de secretariat, contabilitate si administraţie, precum si o serie de comisii conexe aprobate in Consiliul profesoral: CEAC, comisia de intocmire a orarului,   de organizarea si verificarea serviciului pe scoala, pentru pregatirea examenelor nationale, pentru olimpiade si concursuri scolare, pentru prevenirea si combaterea comportamentelor deviante, pentru analiza periodica a notarii ritmice si verificare a cataloagelor, de analiză şi raportare ritmică a frecvenţei, pentru redactarea revistei şcolii. pentru formare continua, de coordonare a parteneriatului scoala-comunitate,  pentru promovarea imaginii scolii in relatia cu ,, mass-media”, pentru educatie rutiera, pentru aparare, protectie civila si PSI, pentru inventariere si propuneri de casare, comisii care au functionat pe baza unui regulament si program propriu, cu responsabilitati bine precizate.

De asemenea, au fost constituite comisii de lucru ori de cate ori a fost cazul: acordarea burselor scolare,  pentru acordarea de rechizite, etc

1.2.2.  Repartizarea responsabilitatilor

Repartizarea responsabilitatilor s-a realizat prin planul managerial unic precum si prin decizii de competenţe si fisa postului.

La inceputul anului scolar au fost desemnati responsabilii de compartimente, de arii curriculare, invatatorii claselor si dirigintii.

Repartizarea responsabilitatilor pentru celelalte compartimente s-a facut prin fisa postului, pentru fiecare salariat.

Au fost repartizate responsabilitatile pentru fiecare membru al Consiliului de administratie, al Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii si al Consiliului curricular.

Actele decizionale au fost emise in spiritul normelor legislative si regulamentare, in baza hotararilor adoptate de Consiliul profesoral si Consiliul de administratie, ceea ce a facut ca acestea sa aiba asigurata transparenta necesara si sa nu starneasca controverse.

1.2.3. Organizarea timpului

 

Intreaga activitate din şcoală s-a desfasurat in doua schimburi, dupa cum urmeaza :

-   08,00-12,00  -pentru clasele pregătitoare-IV
-12,00 -19,00 – pentru clasele V-VIII

In şcoală a  funcţioat eficient comisia pentru intocmirea orarului-condusă de dna prof. Tudorici Livia Camelia astfel incat din prima zi de scoala elevii si cadrele didactice au fost in posesia programului saptamanal care a ţinut cont de prevederile legale, de cerintele psihologice, de optiunile elevilor si ale profesorilor.

Toate celelalte activitati, cum ar fi pregatirea suplimentara de recuperare, pregatirea pentru concursuri sau examene, activitatăţile educative extrascolare, s-au desfasurat in afara programului de cursuri, sau sambata si duminica.

Activitatea personalului didactic auxiliar s-a desfăşurat între orele 08-16, iar a celui nedidactic, in doua schimburi, intre orele 06,00-22,00.

1.2.4.  Monitorizarea intregii activitati

Monitorizarea intregii activitati a fost facuta pe baza Planului activitatii de monitorizare si control al conducerii şcolii.

Prin urmarirea realizarii obiectivelor propuse in fiecare etapa a fost posibil ca, atunci cand au aparut unele disfunctionalitati, sa se ia cele mai eficiente masuri pentru eliminarea lor (discutii individuale,  asistente la ore şi la activităţi extracurriculare, sancționări disciplinare, etc.).

Activitatile didactice desfasurate la clasă de profesorii suplinitori, au fost evaluate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Activitatea personalului didactic auxiliar si nedidactic s-a desfasurat conform fisei postului si a fost evaluata periodic de conducerea unitatii.

Conducerea unitatii a cautat să mentina un echilibru intre indrumare si control atat in activitatea cadrelor didactice, cat si in cea a elevilor si a celorlalte sectoare de activitate.

În luna decembrie 2013, şcoala noastră a avut inspecţie generală. În cadrul acesteia, au fost controlate toate compartimentele funţionale şi toate comisiile, au fost asistate toate cadrele didactice, au avut loc discuţii cu părinţii şi cu elevii din Consiliul Elevilor. Un cadru didactic, suplinitor calificat, Rezeanu Remus, specialitate informatică, a obţinut calificativ NESATISFĂCĂTOR, un cadru didactic, suplinitor calificat, ZELD DANIEL, specialitate educaţie fizică, a obţinut calificativ ACCEPTABIL, un cadru didactic, suplinitor calificat, CRĂCIUN MIHAI,specialitate educaţie fizică, a obţinut calificativ bine, toate celelalte cadre didactice obţinând calificativ maxim, FOARTE BINE. La inspecţia de revenire, amândoi suplinitorii de educaţie fizică au obţinut calificativul BINE, cel de informatică, tot NESATISFĂCĂTOR. Toate compartimentele care au fost evaluate la diverse criteria încadrul brigadei au obţinut calificativ maxim, şcoala obţinând calificativ maxim.

În luna noiembrie 2013, în şcoala noastră s-a desfăşurat cercul metodic la consiliere şi orientare, primar şi gimnazial, care s-a bucurat de o bună apreciere din parte IŞJ şi a celorlalţi participanţi.

În luna ianuarie 2014, s-a desfăşurat şi cercul metodic al învăţătorilor, activitate la care au participat aproape toţi învăţătorii din şcoala noastră.

 

1.3.  Autoevaluarea activitatii manageriale

Echipa manageriala a avut unitate de vederi, a fost cooperanta, a stiut sa previna si sa aplaneze conflictele, punand la baza intregii activitati normele legislative in vigoare, ordinele si intructiunile Ministerului Educatiei Naționale, dispozitiile si instructiunile ISJ Galaţi. A cooperat continuu  cu: responsabilul CEAC, dna. înv. Tudorache Viorica, responsabilii comisiilor metodice: dna. prof. Movileanu Maricica-comisia metodică “Diriginţi”, dna. prof. Tudorici Livia Camelia-comisia metodică “Matematică şi Ştiinţe”, dna. prof. Ghica Claudia-comisia metodică “Limbă ţi comunicare”,dna prof. Ardeleanu Cornelia Rodica, resp. Com. Met.” Om și societate”, dna. înv. Paraschiv Mirela Magda- comisia metodică “Învăţători”, cu  responsabilul Consiliului elevilor pe scoala-dna. înv. Irimia Mioara, precum şi cu preşedintele Consiliului Reprezentativ al Parintilor.

Evaluarea intregii activitaţi a avut ca scop eficientizarea procesului instructiv-educativ in care elevul devine partener in educate, implicandu-se in actul propriei instruiri.

A fost stimulata autoevaluarea ca instrument pedagogic, atat pentru cadrele didactice, cat si pentru elevi. Fisele de autoevaluare au stat la baza stabilirii calificativelor anuale. Anual, toate cadrele didactice au obţinut calificativul annual FOARTE BINE, cu excepţia unuia singur, suplinitorul Rezeanu Remus Cătălin, care a obţinut calificativul anual NESATISFĂCĂTOR.

Periodic, la nivelul comisiilor, in Consiliul profesoral si in Consiliul de administratie s-au facut analize si evaluari pe diverse domenii de activitate ale procesului de invatamant si ale sectoarelor conexe, incercandu-se eliminarea disfunctionalitatilor anterioare.

Echipa manageriala, angrenata si in probleme de ordin administrativ nu a reusit sa monitorizeze in masura dorita demersul didactic, urmand ca in viitor activitatea manageriala sa fie centrata tocmai pe aceasta.

In adunarile cu parintii au fost facute informari cu privire la activitatile curriculare si extracurriculare, la realizarile dar si la problemele cu care se confrunta scoala, astfel încât parintii au fost implicati in luarea deciziilor atat prin Consiliul Reprezentativ, cat si în cadrul şedinţelor cu părinţii pe clase.

Disfuncţionalitatile aparute in procesul de instruire si educaţie (cand a fost cazul) au fost aduse la cunostinţa de parinţi, dirigintilor si conducerii şcolii, luandu-se masuri pentru inlaturarea lor si de asemenea , comunicarea diriginţilor , profesorilor si directorilor cu parintii s-a facut ori de cate ori a fost cazul.

Asigurarea transparentei actului decizional a constituit un punct tare al activitatii manageriale. Identificarea disfunctionalitatilor care au aparut pe parcursul anului scolar si luarea de masuri pentru inlaturarea rapida a lor a constituit de asemenea un punct tare al activitatii manageriale.

Ca punct tare al intregii activitati manageriale a fost si coeziunea la nivelul structurilor de conducere, conlucrarea intre diferitele sectoare de activitate.

 

 

2. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

2.1. Baza materiala

2.1.1.Spatii pentru invatamant

Şcoala noastră dispune de urmatoarele spaţii de invatamant, in perfecta stare de functionare, la standarde care corespund cerintelor actuale:

-         15 sali de clasa

-         2 laboratoare de informatica

-         1 laborator de fizica

-         1 laborator de chimie

-         1 laborator de biologie

-         1 laborator de tehnologie

-         1 sala de sport

-         1 teren de sport

-         1 bibliotecă NEFUNCŢIONALĂ DIN CAUZA LIPSEI BIBLIOTECARULUI

-         1 cabinet logopedie

-         1 cabinet psihopedagogic

-         1 amfiteatru

Majoritatea învatatorilor si profesorilor au amenajat salile de clasa astfel incat sa fie nu numai utile ci si placute, oferind elevilor un spatiu de invatamant functional si confortabil. Mobilierul a fost reconditionat, şi ori de cate ori s-au produs deteriorari, acestea au fost remediate. Se impune o mai buna colaborare a profesorilor diriginti şi învăţătorilor cu personalul muncitor pentru remedierea in cel mai scurt timp a deteriorarilor produse de elevi.

S-au facut eforturi deosebite pentru renovarea si modernizarea scolii: efectuarea lucrărilor de curățenie și igienizare pentru începerea anului școlar 2014-2015, dar cel mai important, dotarea cu o  tablă multi smart şi două whiteboards a sălii de clasă nr. 3, partea de sud, clădirea veche, înv. Tudorache-Marin Viorica, prin intermediul Asociației de Părinți ”Dimitrie Sturdza” . Nu în ultimul rând, prin eforturile personale ale directorului şcolii, în luna martie 2014, am primit o donaţie consistent din partea SC KAUFLAND ROMANIA SA, constând în echipamente electronice de uz şcolar, multifuncţionale şi videoproiectoare, şi diverse alte produse de papetărie şi cărţi.

Pentru o supraveghere eficienta a elevilor pe timpul pauzelor este folosit un sistem video performant care permite depistarea eventualelor acte de indisciplină săvârşite de elevi.

 

Personal didactic

Putem aprecia că incadrarea cu personal didactic a fost optimă, cu o structura de varsta si de pregatire foarte bună, cu excepţia profesorului de informatică.

Din cele 39 cadre didactice, inclusive psihologul şi logopedul, 33 sunt titulare,  6 suplinitoare, 25 au gradul didactic I, 4 au gradul didactic II, 6 defnitivatul şi 4 debutanți.

Dna prof. Nistor Săndiţa a susţinut examenul de obţinere a gradului didactic II în învăţământ, promovându-l cu nota 10.

 

DATE STATISTICE AN SCOLAR

2013-2014

 

Inscrisi  615, din care : 355 ciclul primar

260 ciclul gimnazial

Ramasi  609, din care : 348 ciclul primar

261 ciclul gimnazial

Promovati  598 = 98,19%, din care : 345 = 99,13% ciclul primar

253 = 96,93% ciclul gimnazial

Repetenti  11 = 1,80%, din care : 3 = 0,86% ciclul primar

8 = 3,06% ciclul gimnazial

Frecventa :

Absenteism Total

an

Total an

motivate

Primar 1581 306
Gimnazial 5356 2565
Total 6937 2871

 

EVALUARE NATIONALA : 73 elevi, media 6,93

Promovabilitate : 61 elevi = 83,56%

Nepromovati : 12 elevi = 16,43%

Clasa Nr.

elevi

Promovati Nepromovati Procent

promovabilitate

8 A 24 24 0 100%
8 B 29 28 1 96,55%
8 C 20 9 11 45%

 

 

Evaluare Nationala 2014- lb. romana, media 6,87

Promovati : 64 elevi  = 87,67%

Nepromovati : 9 elevi = 12,32%

Clasa Nr.

elevi

Promovati Nepromovati Procent

promovabilitate

8 A 24 23 1 95,83%
8 B 29 27 2 93,10%
8 C 20 14 6 70%

 

Evaluare Nationala 2014 – matematica, media 7,03

Promovati : 61 elevi = 83,56%

Nepromovati : 12 elevi = 16,43%

Clasa Nr.

elevi

Promovati Nepromovati Procent

promovabilitate

8 A 24 24 - 100%
8 B 29 28 1 96,55%
8 C 20 9 11 45%

 

 

Media / Clasa Romana Matematica
8 A 8,01 8,31
8 B 6,78 7,64
8 C 5,62 4,63

 

 

 

 

2.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiza, eficienta

Organele de conducere democratica -  comisia CEAC, comisiile metodice, Consiliul scolar, Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie si Consiliul curricular – si-au desfasurat activitatea conform normelor legislative in vigoare si ale Regulamentului de ordine interioara al şcolii, avand programe de activitate si tematici specifice. Aceste programe de activitate au fost supuse spre dezbatere si aprobare in prima sedinta a fiecărei comisii şi a fiecarui consiliu. S-a urmarit realizarea obiectivelor propuse pe parcursul intregului an scolar.

In cadrul fiecarei comisii metodice, s-a facut proiectarea activitatilor pe intregul an scolar, stabilindu-se responsabilitati pentru fiecare membru al comisiei. Pe parcursul intregului an scolar, s-a urmarit de catre directori, membrii consiliului de administrate si sefii comisiilor metodice realizarea obiectivelor propuse si, atunci cand au aparut disfuncfionalitati, s-au luat masuri pentru inlaturarea lor. Periodic in Consiliul de administrate s-a raportat stadiul de realizare a obiectivelor propuse.

                  RAPORT DE ACTIVITATE

      A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

                 ANUL SCOLAR  2013- 2014

 

În anul şcolar 2013-2014, Comisia Metodică a Învăţătorilor şi-a propus următoarele obiective:

OG1: Ameliorarea calitatii procesului de predare-invatare-evaluare

OBIECTIVE SPECIFICE:

O1: Sporirea eficientei actului didactic;

O2: Evaluarea elevilor cu scop de orientare si optimizare a procesului de invatare;

O3: Imbunatatirea competentelor de citit-scris si calcul matematic;

O4: Utilizarea unor strategii interactive, moderne in desfasurarea activitatii la clasa;

 

O.G2:Formarea continuă si autoperfectionarea cadrelor didactice

O1:Participarea la actiuni de formare continuă a cadrelor didactice;

O2: Prevenire şi combaterea eşecului şcolar, valorificarea potenţialului fiecărui elev prin adoptarea strategiilor la caracteristicile evoluţiei psihofizice ale elevilor

O3: Confecţionarea de  material didactic cu ajutorul elevilor (planşe, scheme,  tabele recapitulative, prezentări Power Point ).

O4: Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate in desfasurarea activitatii didactice( cd-uri educationale, site-uri educationale, calculator, video-proiector, etc

 

OG 3: Întocmirea unei oferte de activități extracurriculare adecvate în raport cu particularitățile colectivului de elevi;

O1: Initierea si derularea unor parteneriate si proiecte educationale locale si interjudetene;

O2: Desfasurarea unor activitati educative scolare si extrascolare cu impact asupra membrilor comunitatii;

 

OG4: Asigurarea unui microclimat educaţional pozitiv

 

 

 1. 1.  CURRICULUM

 

În proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MECT, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate cu ocazia consfătuirii şi a controlului RODIS. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat şi  strategiile de predare, învăţare şi evaluare,  precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului.

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, problematice.

În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire suplimentară şi discuţii cu părinţii. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.

 

 1. 2.  CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII

 

La sfârşitul anului şcolar 2012-2013,  fiecare cadru didactic a prezentat părinţilor oferta disciplinelor opţionale,  aceştia optând pentru disciplina ce corespunde aspiraţiilor copiilor lor, urmând şi principiul continuităţii la nivel de clase. Astfel, opţionalele organizate in ciclul primar în anul şcolar 2013-2014 au fost:

CLASA DENUMIREA OPŢIONALULUI TIPUL OPŢIONALULUI
I A Hello, English!

Muzică  şi dans

La nivelul disciplinei

La nivelul  ariei curriculare

I B Hello, English!

 

La nivelul disciplinei
a II-a A English - my love

 

La nivelul disciplinei
a II-a B Matematică distractivă

English -my love

La nivelul disciplinei

La nivelul disciplinei

a II-a C English -my love

 

La nivelul disciplinei
a III-a A Matematică distractivă

Din tainele ortogramelor

 

La nivelul disciplinei

La nivelul disciplinei

a III-a B Matematică distractivă

 

La nivelul disciplinei

 

a III-a C Literatura pentru copii

Educaţie pentru sănătate

La nivelul disciplinei

La nivelul ariei curriculare

a IV –a  A Matematică distractivă

 

La nivelul disciplinei

 

a IV –a  B Matematică distractivă

 

La nivelul disciplinei

 

a IV- a C Literatura pentru copii La nivelul disciplinei

 

Toţi învăţătorii şi-au întocmit documentele necesare predării acestor discipline: programă, planificare calendaristică, proiectarea unităţilor de învăţare.

 

 1. 3.                  ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE

 

Toate clasele  au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi:  Ziua Școlii de Sf. Dimitrie, Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului,  naşterea marelui poet Mihai Eminescu, Unirea Principatelor Române, 1 Iunie, etc, fiecare clasă organizând activităţi în manieră proprie.S-au desfăşurat activităţi în cadrul unor proiecte iniţiate de învăţătorii şcolii noastre şi alte proiecte judeţene, naţionale şi internaţionale. S-au realizat parteneriate între scoli şi cu alte instituţii şi s-au întreprins proiecte educative de mică sau mare anvergură.

Elevii au participat, sub îndrumarea învăţătorilor, la numeroase concursuri artistice, vizite şi excursii, după cum urmează:

-Paraschiv Mirela-CP A

- Ziua  scolii(participare la program artistic),

,,Săptămâna fructelor şi legumelor donate”,

,,1 Decembrie-zi de sărbătoare”, ,,În aşteptarea sărbătorilor” ”-activităţi în cadrul proiectului ,,Adoptă o clasă”,

-          ,,Uite, vine Moş Crăciun!”-serbare

-          activităţi desfăşurate în cadrul proiectului,,Parteneri pentru educaţie”cu Biblioteca Municipală ,,Ştefan Petică”-Tecuci

-            ,,Săptămâna lecturii pentru copii”-Expoziţie de semne de carte

-          ,,Biblioteca de vacanţă”,,

-          ,Parada personajelor”,concurs de costume ecologice,,Eco parada”,

- participare la tabăra de creaţie ,,Cu şevaletul în vacanţă”

        -concursuri artistice:,, Frumuseţea copilăriei”, ,,Aprilie în strai de sărbătoare”, ,,Obiceiuri şi datini strămoşeşti”,,,Cu şevaletul în vacanţă”,Un zâmbet pentru copiii Europei”,,,Sărbătoarea Învierii-Lumina sufletelor noastre”

- Participarea ca voluntar la Proiectul umanitar Crăciunaşul

- Excursie la Bârlad-aprilie 2014

 

Ţarălungă Elena- CP B

-          - Ziua  scolii(participare la program artistic),

-          ,1 Decembrie-zi de sărbătoare”,

-          ”,,Expoziţie de semne de carte”,

-           activităţi desfăşurate în cadrul proiectului,,Parteneri pentru educaţie”cu Biblioteca Municipală ,,Ştefan Petică”-Tecuci

Concursuri artistice։

•              Culorile copilăriei – premiul III – Iancu Magdalena

•              Eco-parada 2014

•              Cu șevaletul în vacanță

•              Sărbătoarea Învierii- Lumina sufletelor noastre( premiul I Mărculescu Iris, premiul II – Rusu Lucian, Premiul special al juriului – Chitic Florin)

•              Obiceiuri și datini strămoșești։ premiul I – Marin Alexia, premiul II- Costin Nicoleta

Proiecte educaționale ։

 • Familia mea
 • Voluntariada copiilor
 • Micii ecologiști

La joacă cu flori de  primăvară

Participarea ca voluntar la Proiectul umanitar Crăciunaşul

Excursii: Bârlad- aprilie 2014

            Golea Florentina- I A

 

- Activitati in cadrul proiectelor eTwinning .a) ,,Tradition end culture” b),,My little tree”

-10 Activitati in cadrul proiectelor nationale.,,Din traditiile si obiceiurile nemului romanesc

În luna decembrie – Serbarea pomului de iarnă-„Uite, vine Moş Crăciun!”

In ianuarie activitatea ,,Sub senul Luceafarului,,; Februarie –Sarbatoarea dragostei

Pe 8 martie – spectacolul ,,La multi ani, mămico dragă!

În luna aprilie, în săptămâna „Să ştii mai multe să fii mai bun” – activitatea ,,Imbratisam diferentele,, in parteneriat cu Scoala Speciala.

-participare la ,,Ziua internationala de constientizarea a autismului,,

-în parteneriat cu politia Tecuci, activitatea ,,Să fiu informat,,

- spectacolele organizate la nivelul şcolii . 26 octombrie Ziua Şcolii,  festivalul de cantec si dans popular ,,Drag mi-e cantecul si jocul,, ( dansuri populare)

.     – In iunie -activitatea ,,Lumea prin ochi de copil,, in cadrul proiectului cu acelasi nume si  Serbarea Abecedarului

       Concursuri artistice:

Amintiri din copilarie, Obiceiuri strabune, Zambet de copil, Prin Europa la plimbare,

Excursii-   In octombrie -excursie la Bucuresti in cadrul proiectelor eTwinning si proiectului,,Intotdeauna alaturi de copilul meu,,

In noiembrie –excursie tematica Barlad,, Ziua portilor deschise,,

In aprile -activitate ,,Nu sunt prea mic sa fiu erou,,-cu excursie la     Mausoleul Marasesti.

         Tabere-      iulie Bistrita Nasaud

august –tabara  nationala de arta vocala si instrumentală Tg Mures

 

     Cătăuţă Carmen –I  B

 

          Proiect international”Sarbatoarea  invierii-Lumina sufletelor noastre”

Proiect voluntariat ”De la inima la inima”

Simpozion national”Calitate si creativitate prin interdisciplinaritate”

Excursie Piatra Neamt

 

 

 

Tudorache Marin Viorica –II A

-Activitatei atelier pentru părinţi : ,,Construim familii puternice”, în cadrul în cadrul PROIECTULUI  EDUCAŢIONAL  ,,FAMILIA MEA” înscris în Calendarul Activităţilor Educaţionale Regionale şi Interjudeţene  al Ministerului Educaţiei Naţionale 2014 la Nr. 604.

-   ,, Părinţi voioşi lângă copii frumoşi”” în cadrul în cadrul  PROIECTULUI  EDUCAŢIONAL  ,,FAMILIA MEA”

- Vreau să ştiu, vreau să fiu! Junior Achievement Young Enterprise Romania

- Job Shadow Day ,Ediţia 2014, Junior Achievement Young Enterprise Romania.

- Alege Viaţa, Poliţia Rutieră şi Scatec

- Ziua şcolii

- Dar din dar cu bucurie! Parteneriat cu CNCH Tecuci

- Diferiţi dar egali! Strategia Naţională pentru Acţiune Comunitară- parteneriat cu Şcoala Specială Tecuci

- Vizită la Fabrica de Paine Vel Pitar

- Cadoul perfect, Carte pentru mama mea!- 8 martie

- Ziua tatălui, spectacol, lansare de lampioane.

- Săptămâna educaţiei Globale, Dăruim un fruct

- Sunt un părinte bun pentru copilul meu?- activitate de parenting educaţional

Concursuri: ,,Familia mea”,,, Sărbătoarea Învierii- Lumina sufletelor noastre”, ,,Obiceiuri și datini strămoșești”

Vasilie Simona- II  B

 1. Vizite la teatru , muzee și pompieri.
 2. Participare în proiectul” Alege viața” cu Poliția rutieră
 3. Excursie tematică la Bârlad
 4. Realizarea revistei ciclului primar-

AMINTIRILE COPILĂRIEI MELE- ANUL II, NR 1-

 

 

“Fanteziiletoamnei”

Nr2. “ Flori de gheață”

Nr3. “ Mama primăvara mea”

Nr4. “ Bulgărași de soare”

 

Georgescu Maria- III C

- spectacolele organizate la nivelul şcolii . 26 octombrie Ziua Şcolii,

- festivalul de cantec si dans popular ,,Drag mi-e cantecul si jocul,, ( dansuri populare, solist)

        - festivalul de cantec si dans popular,,,Pe-o gura de rai”

-Obiceiuri și datini strămoșești- concurs de desene

-

Proiecte, simpozioane

- Proiect Naţional ,,Dascălul- promovatorul datinilor şi obiceiurilor străbune’’

-Proiect ,,Evaluarea interdisciplinară prin activităţi turistico-ecologice”

Excursie la Târgu-Neamţ

Parvana Dumitra- III A

I. Activităţi extracurriculare

organizate într-un  Proiect educaţional : INVITAŢIE LA ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:

 

 • Clubul de lectură – câte o activitate pe lună
 • 23 septembrie – Ziua Mondială a curăţeniei: Micii ecologişti
 • 4 octombrie- Ziua Mondială a animalelor:  Glasul naturii
 • 5 octombrie: Activitate de Ziua Mondială a Educaţiei
 • 26 octombrie – Participare la serbarea  de Ziua Şcolii Sf. Dimitrie:  Moment muzical interpretat de  eleva Tudorache Crina
 • Teatru pentru copii : ,,Oblio’’
 • Proiect tematic DE CRĂCIUN SĂ FII MAI BUN ! cu următoarele activităţi :

- Tombolă de Moş Nicolae

- Să dăruim sănătate!

- Daruri muzicale de Crăciun! (în colaborare cu clasa a II a C)

- Vizita lui Moş Crăciun

- La colindat de sărbători! (moment muzical desfăşurat la Primărie)

ü  Realizarea de expoziţii: Bogăţiile toamnei, Moş Nicolae, sfântul copiilor!, Feerie de iarnă

ü  Moment Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti

ü  Şezătoare literară- La gura sobei

ü  Sărbătoarea iubirii la români – Dragobetele

ü  Activităţi de 1 şi 8 Martie: Mărţişoare, mărţişoare…, Te iubesc, mămica mea!; organizarea de expoziţii

ü  1 Iunie – Proiectul  tematic Lumea prin ochi de copil –organizator şi participarea la concursul de desene

ü  Fiecare cu talentul lui! – realizarea unui CD din momentele pregătite de elevi: recitări, creaţii, interpretare vocală, scenete, desene, glume şi zicători, etc

ü  Săptămâna Şcoala  –Altfel, 7 – 11 aprilie 2014, ,, Să ştii mai multe, să fii mai bun’’:

- Teatru pentru copii: ,,Greuceanu’’

- Activitate de informare preventivă cu Poliţia Tecuci

- Vizită la Pompieri şi Smurd Tecuci

 1. Concursuri:

-La joacă cu flori de primavara

 1. - Proiect Naţional  ,,Împreună pentru descoperire şi cunoaştere”- Concurs pentru elevi File de poveste:

    – secţiunea creaţie plastică:    Premiul I :P îrlea Irin

                                                           Premiul al II lea: Costescu Patricia     

     – secţiunea creaţie literară:     Premiul I : Costescu Patricia                   

                                                           Premiul al II lea: Drăguţu Matei

    -- Concurs de creaţie plastică Obiceiuri şi datini strămoşeşti

    - Concurs interjudeţean pentru elevi Poezia anotimpurilor, secţiunea creaţie literară 

 

. Alte activităţi şi proiecte educaţionale:

INTERNAŢIONALE :

 1. Participarea la Proiectul Internaţional ,,ZOOM Kids for climate 2014” cu activitatea Tălpiţa năzdrăvană
 2. Participarea la Proiectul Internaţional ,,Junior Achievement România” cu activitatea Job Shadow Day- o zi în umbra părinţilor

Materialele realizate de elevi în cadrul acestor activităţi au fost adunate în

Revista clasei a III a A, Job Shadow Day – o zi în umbra părinţilor.

-Proiect Educaţional Internaţional de evaluare a competenţelor domeniului artă La joacă cu flori de primăvară:

      - Concurs, secţiunea pictură:  Premiul II : Dumitru Codrin

- Concurs, secţiunea origami: Premiul I : Păcuraru Giulia

4. Derularea de activităţi cu tematică eco în cadrul Proiectului Educaţional Internaţional de evaluare a competenţelor domeniului artă La joacă cu flori de primăvară –popularizarea activităţii O floare pentru şcoala mea

 1. Participarea la Proiectul Internaţional ,,Etwinning- Tradiţie şi cultură” -  popularizarea activităţilor desfăşurate cu ocazia următoarelor sărbători: Dragobetele,  1 şi 8 Martie, Paştele

NAŢIONALE:

1. Proiect Naţional  ,,Împreună pentru descoperire şi cunoaştere”- Concurs pentru

- secţiunea creaţie plastică:    Premiul I :P îrlea Irin

Premiul al II lea: Costescu Patricia

- secţiunea creaţie literară:     Premiul I : Costescu Patricia

Premiul al II lea: Drăguţu Matei

 1. Proiect Naţional ,,Dascălul- promovatorul datinilor şi obiceiurilor străbune’’

- Concurs de creaţie plastică Obiceiuri şi datini strămoşeşti:  Premiul  I: Clipici Alexandra

Premiul  II: Dumitru Codrin

 1. Participarea ca voluntar la Proiectul umanitar Crăciunaşul

INTERJUDEŢENE:

1. Concurs interjudeţean pentru elevi Poezia anotimpurilor, secţiunea creaţie literară :

Premiul I : Pavel  Andreea

Premiul al II lea: Drăguţu Matei

 

 

 Epure Nicoleta- III B

 

PROIECTE, ACTIVITATI:

LUMEA PRIN OCHI DE COPIL- proiect national

JUNIOR ACHIEVEMENT- JOB SHADOW DAY- proiect international

-          Educatie economica- ORASUL MEU-

-          VREAU SA STIU, VREAU SA FIU !- program desfasurat in saptamana                SCOALA ALTFEL

DE LA INIMA LA INIMA- proiect de voluntariat

ZOOM- KIDS FOR CLIMATE 2014- campanie europeana pentru ocrotirea mediului

ALEGE VIATA- program partenerial de educare si instruire a elevilor, desfasurat de Politia rutiera si Scoala de soferi Scatec

LUMEA POVESTILOR-proiect national- participare la concursul de desene din cadrul proiectului

CRACIUNUL COPIILOR-spectacol artistic prezentat in sala de spectacole a Casei de cultura Tecuci

 

Irimia Mioara-IV  A

 

A  organizat activități extracurriculare la nivelul școlii:

 • Excursie pe ruta Tecuci – Piatra Neamț , 31 mai 2014;
 • Vizită ISU  – în cadrul Programului Național ,,Școala Altfel”  10.04.2014;
 • Activitate extrașcolară ,,De ziua ta , copile drag!” , 1 iunie 2014;
 • Participarea la activitatea religioasă de împărtășire a elevilor cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun  și de Paști , 19 dec. 2013;
  • Realizarea expoziției de mărțișoare, martie 2014;
  • Participarea la Ziua Școlii – Sceneta ,,Un șmecher la lecție!” de Mircea Sântimbreanu, 26 oct. 2013
  • Participare la activitatea ,,Săptămâna fructelor”  30 oct. 2013 din cadrul proiectului cu același nume derulat la nivelul școlii;

A coordonat revista ciclului primar   ,,Anotimpurile copilăriei mele ”

ISSN 2286 – 4490 ISSN-L 2286 – 4490  Nr. 2 / 2013 și ,,Revista clasei  a IV-a A, iunie 2014”

și revista clasei a IV-a A,   ,,Generații”.

A organizat activități de voluntariat:

 • ,,Să privim în jurul nostru și să fim mai buni!” , 19 dec, 2013 – Căminul Școală Nr. 5 Tecuci;
 • ,,A sosit iepurașul!” 11 aprilie 2014 , Spitalul de Boli Cronice din Ivești = acțiune în cadrul proiectului ,,De la inimă la inimă!” iunie 2014- iunie 2015
  2.4.e. A participat la activități de voluntariat:
 • Proiect Internațional ,,Sărbătoarea Invierii – Lumina sufletelor noastre” , martie –iulie 2014;
 • Campania Globală pentru Educație – Săptămâna Globală de Acțiune , 22-28 aprilie 2013
 • Campania ,, O șansă pentru fiecare” din cadrul proiectului național cu participare internațională ,,Natura inspiră și dăruiește ” martie 2014;
 • A redactat proiectul educațional  ,,De la inimă la inimă ” – Proiect de voluntariat , desfășurat în perioada  aprilie 2014- iunie 2015 ;
 • A coordonat proiectul ,, Creșterea  calității  învățământului matematic și științific  preuniversitar  prin informatizarea cursurilor de masă  – ICOM” – POSDRU 17/1.1/G/37412
 • A  participat la Proiectul Tematic ,,Lumea prin ochi de copil” , 1 iunie 2014

Concursuri artistice

 • Concurs Internațional de Creație Plastică și Abilități Practico-Aplicative ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina sufletelor noastre”   ediția a V-a , Iași, martie-iulie 2014
  • Secțiunea ,,Artă plastică” – Diaconu Denisa  premiul al II -lea

-  Baicu Alexandra premiul al III-lea

- Ilie Diana  premiul I

 • Secțiunea ,,Literatură”   – Radu Andreea  – Mențiune
 • Secțiunea ,,Felicitări” – Darie Miruna – Premiul Special
 • Concurs Național ,,File de poveste” derulat în cadrul proiectului național ,,Împreună pentru descoperire și cunoaștere” înscris în C.A.E.R.I. 2014,poziția 1098, pag. 36.
  • Secțiunea  ,,Creație literară” – Anghel Adrian – Premiul I

-  Postolache Maria – Premiul I

 • Concursul ,,Cu Europa …la joacă .Euroșcolarul”  ,nov. 2013
  • Gabor Andrei, Băjan Alexandra, Sterian Alexandru- Premiul I
  • Darie Miruna, Oancă Daria, Iovu Laurențiu, Berescu Marius – Premiul al II-lea
  • Radu Andreea, Anghel Adrian, Sevastre Alina –Premiul al III –lea
  • Mențiune – Baicu Alexandra
  • Concurs Regional de Creație Plastică ,,Desenăm, învățăm să circulăm!”  ediția I , mai 2014, înregistrat în C.A.E.R. , poz. 619
   • Diaconu Denisa – Premiul al III-lea
   • Câcu Adelina, Băjan Alexandra- Mențiuni
   • Concurs ,,Micul Artist” inclus în C.A.E.R., Ediția a VI-a din 2014,
    • Radu Andreea – Premiul I
    • Diaconu Denisa – Premiul al III-lea
    • Manolache Anamaria – Mențiune
    • Festivalul Concurs Național ,,Săptămâna Creației Artistice” ediția a V-a , mai 2013 ,
     • Darie Miruna – Mențiune
     • Concurs Interjudețean ,,Florile, bucuria sufletului meu ”  , mai 2014 , Giurgiu
      • Secțiunea ,,Creație literară” – Oancă Daria – Premiul I
      • Secțiunea ,,Colaj” – Popescu Alin – Diploma de participare

Secțiunea ,,Pictură” – Băjan Alexandra, Diaconu Denisa, , Postolache Maria – Diploma de participare

   Ceparu Iuliana-IV  B

Concursuri:

-Concursul  național de dans ,,FLORI PENTRU MAMA,, Focșani – participare elevu Lupu Răzvan

-Concursul ECO-FAN- diplomă, eleva Popa Andreea, sectiunea afișe

-Concurs național de desene și colaje ,,OBICEIURI ȘI DATINI STRĂMOȘEȘTI,,- PREMIUL I- eleva Bujoreanu Elena

-Gala Teatrului școlar, ediția XII:

-Diplomă de merit –pentru pregătirea spectacolului ,,Calul Balan,,

-PREMIUL –pentru cel mai bun actor în rol secundar- elevul Lupu Răzvan

-Diploma de onoare –pentru pregatirea spectacolului

-Evenimentul a fost evidențiat de presa locală, premiile obtinute au ridicat prestigiul școlii;

Simpozioane:

- Am facut parte din echipa organizatoare a SIMPOZIONULUI NATIONAL ,,DASCALUL- PROMOVATORUL TRADIȚIILOR ȘI OBICEIURILOR STRĂBUNE,,

Am participat cu lucrarea ,, Saptămâna luminata-obiceiuri și tradiții,,

Proiecte-

-Proiect  tematic ,,Lumea prin ochi de copil,,

Excursii

- excursie tematică  la Bârlad ,,Să ne cunoaștem țara,,

Alte activitati:

-Activitate in parteneriat cu Sectia Pompieri Tecuci- în cadrul campaniei ,, Să fim o națiune pregătită,,

- Ativitate in parteneriat cu Poliția Tecuci – în cadrul programului ,,Alege viața,,

- Activități în parteneriat cu Librăria,, Comexim Tecuci,, cu Biserica;

 

Marchidan Mirela-IV  C

 

-,,Fructele şi legumele toamnei”

-,,Igienizăm clasa”-activitate practică

-,,Micii bucătari”-activitate practică

-,,Iarna-bucuria copiilor”-activitate cu părinţii

 

 

4. ACTIVITĂŢI METODICE ÎN CADRUL COMISIEI

Activitatea Comisiei Metodice a Învatatorilor s-a desfăşurat după planul managerial dezbătut şi aprobat în cadrul Comisiei Metodice si a planificarii activitatii. Tema centrală a activității Comisiei Metodice din anul şcolar precedent a fost: PREDAREA INTEGRATĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR. S-au desfășurat  activități metodice sub diferite forme, bine pregătite şi prezentate, fiecare cu o finalitate deosebită, după cum urmează:

 

Lecţii demonstrative:

,,Învăţăm să dăruim-felicitarea” la disciplina Abilităţi practice- clasa a II-a-prof.Tudorache Marin Viorica

Sunete înalte şi joase.Marcarea structurilor ritmice la disciplina

Muzică şi mişcare-clasa I- prof.Golea Florentina

 

                 Referate:

 –,,Abordarea integrată a conţinuturilor la clasa pregătitoare” ( prof.Taralunga Elena)

-,,Încrederea în sine şi copilul” ( prof. Paraschiv Mirela)

-,,Strategii de învăţare eficientă folosite în lecţiile de istorie, instrumentalizarea lor în pregătirea independentă a elevilor”(prof. Cojocea Emil)

- ,,Activitati menite sa aplice cunostintele prin exemple practice, in cadrul activitatilor extrascolare:drumetii,excursii,serbari si spectacole” -activitate la Cercul Pedagogic Consiliere si Orientare (prof.Golea Florentina)

-,,Caracteristicile activităţilor transdisciplinare”(prof. Vasilie Simona)

-,,Rolul dramatizării în dezvoltarea personalităţii elevilor”(prof. Ceparu Iuliana)

                                      

Masă rotundă cu tema:”Activiţăţi integrate în predarea cunoştinţelor de matematică”-Exemple de bună practică;

         

Activităţi de pregătire a Cercului Pedagogic al Învăţătorilor cu tema „DEZVOLTAREA COMPETENTELOR DE LECTURA PORNIND DE LA EVALUAREA PIRLS” (toti invatatorii)

Organizarea Cercului Pedagogic al Învăţătorilor in scoala noastră (toti invatatorii)

 

Participarea învăţătorilor la activităţile Cercului  Pedagogic, Set B,  la Tecuci şi Cudalbi.

5. FORMAREA PROFESIONALĂ

Participarea învăţătorilor la cursuri de formare:

-,,Curriculum centrat pe competenţe”-octombrie 2013

-,,Matedidactica”-aprilie 2014

-,,Inteligenţa emoţională şi managementul carierei”-aprilie 2014

 

În anul şcolar 2013-2014, învăţătorii  au participat la numeroase sesiuni de comunicări ştiinţifice şi simpozioane judeţene, interjudeţene, naţionale şi internationale.Materialele  prezentate au fost incluse în cărţi, reviste şi CD-uri

 

PARASCHIV MIRELA:

 •        Jocul didactic- metodă de stimulare în învățământul primar
 • Valorizare și socializare prin activitățile extracurriculare
 • Dascălul , promovatorul datinilor și tradițiilor străbune
 • Sărbătoarea Învierii- Lumina sufletelor noastre
 • Modalități de realizare a activităților artistico-plastice din prisma educației autdoor
 •  Simpozion internaţional “ Educaţia în context european”

 

 

ŢARĂLUNGĂ ELENA

                      Jocul didactic- metodă de stimulare în învățământul primar

 • Valorizare și socializare prin activitățile extracurriculare
 • Dascălul , promovatorul datinilor și tradițiilor străbune
 • Sărbătoarea Învierii- Lumina sufletelor noastre
 • Modalități de realizare a activităților artistico-plastice din prisma educației autdoor

GOLEA FLORENTINA

Sesiune internationala de comunicari stiintifice –Metode si tehnici active de predare,,

Simpozion national: Dascălul ,promovatorul datinilor şi tradiţiilor străbune

TUDORACHE MARIN VIORICA

          

Simpozion national: Dascălul ,promovatorul datinilor şi tradiţiilor străbune

 

 GEORGESCU MARIA

Simpozion national: Dascălul ,promovatorul datinilor şi tradiţiilor străbune

VASILIE SIMONA

-  “ Mosteniri” – Ouăle roșii- simboluri pascale

-  Simpozion national: Dascălul ,promovatorul datinilor şi tradiţiilor străbune

PARVANA DUMITRA

-Simpozion Etic şi estetic în actul didactic,  participare  cu lucrarea Conţinutul şi formele de realizare a educaţiei estetice în şcoală -

-Simpozion Şcoala de azi, şcoala de mâine, participare  cu lucrarea Strategii educaţionale folosite în demersul didactic

- Simpozion Dascălul- promovatorul datinilor şi obiceiurilor străbune :

- Simpozion Jocul didactic – metodă de stimulare în învăţământul preuniversitar, cu lucrarea Dezvoltarea creativităţii la orele de limba română prin intermediul jocului didactic       

- Simpozion Valorizare şi socializare prin activităţi extracurriculare- participare  cu lucrarea Activităţile extracurriculare – un alt mod de stimulare estetică

-Simpozion Poezia anotimpurilor, participare la secţiunea reviste şcolare, cu lucrarea REVISTA ŞCOLARĂ –UN MOD DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII

COJOCEA EMIL

Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi elevilor ,,Experienţa vârstelor  cu lucrarea ,,Sfinţii martiri Brâncoveni »

IRIMIA MIOARA

 • ,,Sărbătoarea Învierii –Lumina și bucurie creștină ”,
 • Simpozion Internațional ,,Familia” ,
 • Simpozion Național ,,Creativitatea , dimensiune a învățământului modern” din cadrul Proiectului ”Natura inspiră și dăruiește”,
 • Simpozion Național ,,Calitate și creativitate prin interdisciplinaritate”, ediția a II-a, 17 mai 2014,”;
 • Simpozion Național ,,Armonie prin joc și cânt, port și cuvânt” ediția a IV-a , 9 mai 2014
 • Studii de specialitate: ,,Educație , artă și cultură” , nr. 6, iulie 2013, ISSN-L = 2247-6474 Editura Olimpias , lucrarea : ,,Dezvoltarea creativității la elevi  prin activități extracurriculare”
 • Simpozion Internațional ,, Educație fără frontiere: Relația Grădiniță-Școală-Familie-Societate” articol  ,,Școla și familia , doi parteneri pe scena  vieții”,
 • Simpozion Județean ,, Exemple de bună practică pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ” 20.02.2014,C.A.E.J. 2014-A  3.7 cu lucrarea ,,Proiect didactic- Primăvara” ;
 • ,,Personalitatea învățătorului  ca factor al reușitei procesului  educațional  în sistemul de învățământ primar” , Mioara Ghiorghiță Irimia , ISBN 978-606-671-528-7 Editura Sfântul Ierarh Nicolae , 14.02.2014, http://lectura.bibliotecadigitala.ro
 • ,,Inițiative didactice”  Revistă națională de articole, studii și lucrări științifice, Editura Delta Cart Educațional , Anul X Nr. 103 – februarie 2014 , ISSN 1841-1509, articol : ,, Personalitatea cadrului didactic- factor al eficienței procesului educațional în societatea bazată pe cunoaștere” pag 50.
 • ,,Didactica” – Revistă de specialitate  pentru cadrele didactice, Editura Docucenter , Nr. 43/ februarie 2014, ISSN 1844-2595 , articole: ,,Măsuri pentru controlul stresului ocupațional în rândul învățătorilor” / pag 25 și ,,Predarea/ învățarea transdisciplinară ”pag. 12
 • ,,Poveștile copilăriei ” Ghid pentru orele de limba și literatura română, Editura LVS Crepuscul / Ploiești ,,Povestea cizmarului sărac”  , pag. 46 , 2014, ISBN 978-606-593-046-9
 • ,,Micul artist” / The Litttle Artist, Anul IV, nr 8/ 2014 , ISSN 2069-55678 , Editura Olimpias, articol ,,Cum pot deveni MARE”

 

 

 

 

 

6. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE

 

La începutul anului şcolar,  fiecare învăţător a făcut o evaluare  a fiecărui copil în cadrul activităţilor de învăţare, dar şi în cadrul jocurilor şi activităţilor alese, unde copiii se manifestă nestingheriţi, creativ şi se constată mai uşor cunoştinţele. Evaluarea iniţială naţională a adus rezultate bune şi foarte bune la ambele materii, ceea ce denotă o pregătire serioasă a elevilor pentru şcoală şi un interes deosebit pentru actul învăţării.

Evaluările formative  s-au desfăşurat pe întreaga perioadă a anului şcolar prin diferite fişe de evaluare. Au aplicat probe orale, scrise şi au desfăşurat o serie de jocuri pentru o observare sistematică în timpul diferitelor momente ale programului zilnic. I-au implicat pe elevi şi în activităţi de autoevaluare sau interevaluare, insistând pe obiectivitate şi corectitudine în aprecierea muncii lor.

Evaluarea de la finele anului şcolar a urmărit verificarea cunoştinţelor copiilor acumulate pe parcursul anului, aprecierea stadiului de formare a deprinderilor şi abilităţilor materializate în modul în care copiii rezolvă sarcinile de lucru. Rezultatele au fost, de asemenea, bune şi foarte bune, având în vedere multitudinea şi complexitatea noţiunilor acumulate faţă de cunoştinţele  avute la începutul anului şcolar.

Rezultatele de la probele de evaluare au fost centralizate şi  comunicate părinţilor,  s-au stabilit puncte slabe şi puncte forte, precum şi modalităţile de recuperare a elevilor cu rezultate slabe.

 

7. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o  relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative  s-a concretizat prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei,  consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat. Consider ca optimă relaţia învatăţor-părinţi , cei din urmă implicându-se real la viaţa clasei , oferind ajutor ori de câte ori era nevoie.

Relaţia cu comunitatea s-a concretizat prin realizarea unor proiecte educaţionale, parteneriate sau programe educative cu instituţii abilitate:Poliţia, biserica, Şcoala de şoferi,,Scatec”, Biblioteca Municipală,,Ştefan Petică”,Şcoala Specială, etc

 

8.   CONCURSURI  ŞCOLARE  2013 – 2014

 

                                            CLASA PREGĂTITOARE   A

AN ŞCOLAR 2013-2014

NR.CRT. CONCURSUL PREMIUL NR. DE ELEVI
1 Cu Europa la…joacă EUROŞCOLARUL I 6
    II 5
    III 2
    Menţiune 3
2 •COMPER-MATE2000-Etapa I-2013-2014 I 13
    II 14
    III 1
3 •COMPER-COMUNICARE ,Etapa I-2013-2014 I 16
    II 6
    III 2
    Menţiune 3
4 •„CRĂCIUNAŞUL” Ediţia a III –a I 17
    II 7
    III 6
5 COMPER-MATE2000-Etapa II-2013-2014 I 19
    II 5
    III 1
    Menţiune 1
6 •COMPER-COMUNICARE ,Etapa I-2013-2014 I 19
    II 4
    III 1
7 TESTE PE TASTE I 17
    II 1
    III 2
    Menţiune 3
8 CANGURUL ÎN LUMEA POVEŞTILOR I 23
    II 1

 

ÎNV.PARASCHIV MIRELA MAGDA

 

 

CLASA PREGĂTITOARE B

                                              AN ŞCOLAR 2013-2014

NR.CRT. CONCURSUL PREMIUL

NR. DE ELEVI

1 Cu Europa la…joacă EUROŞCOLARUL I

7

    II

5

    III

3

    Menţiune

6

2 •COMPER-MATE2000-Etapa I-2013-2014 I

7

    II

6

    III

3

    Menţiune

-

3 •COMPER-COMUNICARE ,Etapa I-2013-2014 I

11

    II

4

    III

3

    Menţiune

1

5 COMPER-MATE2000-Etapa II-2013-2014 I

14

    II

4

    III

2

    Menţiune

1

6 •COMPER-COMUNICARE ,EtapaII-2013-2014 I

6

    II

3

    III

2

    Menţiune

2

9 TESTE PE TASTE I

3

    II

2

    III

7

    Menţiune

-

10 CANGURUL ÎN LUMEA POVEŞTILOR I

9

    II

3

    III

-

    Menţiune

-

 

 

Alte concursuri şcolare  

 

Prof.înv.primar Țarălungă Elena

 

 

 

 

CONCURSURI  ŞCOLARE

CLASA…..I A……………

AN ŞCOLAR 2013-2014

 

NR.CRT. CONCURSUL PREMIUL NR. DE ELEVI
1 Cu Europa la…joacă EUROŞCOLARUL I 21
    II 5
    III 1
    Menţiune -
2 •COMPER-MATE2000-Etapa I-2013-2014 I 25
    II 1
    III -
    Menţiune 1
3 •COMPER-COMUNICARE ,Etapa I-2013-2014 I 17
    II 7
    III -
    Menţiune 1
4 •„CRĂCIUNAŞUL” Ediţia a III –a I 27
    II -
    III -
5 COMPER-MATE2000-Etapa II-2013-2014 I 20
    II 6
    III -
    Menţiune -
6 •COMPER-COMUNICARE ,EtapaII-2013-2014 I 25
    II 1
    III -
    Menţiune -
7 COMPER-COMUNICARE ,Etapa naţională-2014 I 11 com

 

    II -
    III -
    Menţiune -
8 COMPER-MATE2000-Etapa naţională-2014 I 1
    II 8
    III 3
    Menţiune 1
9 TESTE PE TASTE I 13
    II 6
    III 4
    Menţiune 1
10 CANGURUL ÎN LUMEA POVEŞTILOR I 22
    II 2
    III -
    Menţiune -
11 AMINTIRI DIN COPILARIE I 21
    II 2
    III -
    Menţiune -
12 EUROJUNIOR I 2
    II  
    III  
    Menţiune 21
13 Festival de dans popular Premiul special  
14 Concurs international de desene I 29
       
15 Concurs international de desene I 1
    II 1
    III 1
16 Concurs national de desen I 2
    II 1
    III  

 

PROF Golea Florentina

 

 

 

CONCURSURI  ŞCOLARE

CLASA….I.B……………

AN ŞCOLAR 2013-2014

NR.CRT. CONCURSUL PREMIUL NR. DE ELEVI
1 Cu Europa la…joacă EUROŞCOLARUL I 1
    II 3
    III 4
    Menţiune 2
    Menţiune  
5 COMPER-MATE2000-Etapa II-2013-2014 I 1
    II 1
    III 4
    Menţiune 2
6 •COMPER-COMUNICARE ,EtapaII-2013-2014 I 3
    II 3
    III 5
    Menţiune 1
10 CANGURUL ÎN LUMEA POVEŞTILOR I 3
    II 4
    III 5
    Menţiune  

 

 

ÎNV.Cătăuţă Carmen Daniela

 

 

 

CONCURSURI  ŞCOLARE

CLASA a II-a A

AN ŞCOLAR 2013-2014

NR.CRT. CONCURSUL PREMIUL NR. DE ELEVI
1 Cu Europa la…joacă EUROŞCOLARUL I 6
    II 6
    III 11
    Menţiune 1
2 •COMPER-MATE2000-Etapa I-2013-2014 I 5
    II 4
    III 6
    Menţiune 5
3 •COMPER-COMUNICARE ,Etapa I-2013-2014 I 4
    II 8
    III 6
    Menţiune 4
4 •„CRĂCIUNAŞUL” Ediţia a III –a I 4
    II 5
    III 5
5 COMPER-MATE2000-Etapa II-2013-2014 I 7
    II 6
    III 3
    Menţiune 7
6 •COMPER-COMUNICARE ,EtapaII-2013-2014 I 5
    II 10
    III 5
    Menţiune 2
8 COMPER-MATE2000-Etapa naţională-2014 I  
    II 2
    III 1
    Menţiune  
9 TESTE PE TASTE I 8
    II 4
    III 5
    Menţiune 2
10 CANGURUL ÎN LUMEA POVEŞTILOR I 17
    II 4
    III  
    Menţiune  
11 CANGURUL-MATEMATICĂ APLICATĂ I 11
    II 8
    III 4
    Menţiune  
12 FII INTELIGENT …LA MATEMATICĂ I 7
    II 1
    III 6
    Menţiune 1
13 ORTOGRAFIE.PUNCTUAŢIE.RO I 7
    II 2
    III 6
    Menţiune 2
14 LUMINA MATH I 8
    II 4
    III 3
    Menţiune  
 

 

Alte concursuri şcolare    

 

 

PROF. Tudorache-Marin Viorica

 

 

CONCURSURI  ŞCOLARE

                                                                  CLASA..a II – a B

AN ŞCOLAR 2013-2014

NR.CRT. CONCURSUL PREMIUL NR. DE ELEVI
1 Cu Europa la…joacă EUROŞCOLARUL I 4
    II 4
    III 2
    Menţiune  
4 •„CRĂCIUNAŞUL” Ediţia a III –a I 9
    II 2
    III  
5 COMPER-MATE2000-Etapa II-2013-2014 I 1
    II 2
    III 6
    Menţiune 4
6 •COMPER-COMUNICARE ,EtapaII-2013-2014 I 1
    II 2
    III 6
    Menţiune 4
9 TESTE PE TASTE I 8
    II  
    III  
    Menţiune  
10 CANGURUL ÎN LUMEA POVEŞTILOR I-3Excelent 6
    II  
    III  
    Menţiune  
11 CANGURUL-MATEMATICĂ APLICATĂ IExcelent 6
    II  
    III  
    Menţiune  
12 FII INTELIGENT …LA MATEMATICĂ I 1
    II 3
    III 4
    Menţiune 1
13 ORTOGRAFIE.PUNCTUAŢIE.RO I  
    II 1
    III 1
    Menţiune 2
15

 

 

EUROJUNIORUL Premiul special 2
       

16            PE –O GURA DE RAI                                              I                     8

17            DRAG MI-E CANTECUL SI JOCUL                       I(solist)          1

 

 

 

 

PROF GEORGESCU MARIA

 

 

 

CONCURSURI  ŞCOLARE

CLASA a III a A

AN ŞCOLAR 2013-2014

NR.CRT. CONCURSUL PREMIUL NR. DE ELEVI
1 Cu Europa la…joacă EUROŞCOLARUL I 1
    II 5
    III 3
    Menţiune 4
       
2 COMPER-MATE 2000- Etapa I-2013-2014 I 2
    II 8
    III 6
    Menţiune 4
       
3 COMPER-COMUNICARE, Etapa I-2013-2014 I 5
    II 9
    III 6
    Menţiune 6
       
4 COMPER-MATE 2000-Etapa II-2013-2014 I 5
    II 4
    III 3
    Menţiune 11
       
5 COMPER-COMUNICARE, EtapaII-2013-2014 I 5
    II 5
    III 9
    Menţiune 8
       
6 COMPER-MATE 2000-Etapa naţională-2014 I  
    II 1
    III  
    Menţiune  
       
7 TESTE PE TASTE I 2
    II 4
    III 10
    Menţiune 3
       
8 CANGURUL ÎN LUMEA POVEŞTILOR I 7
    II 2
    III  
    Menţiune  
       
9 CĂNGURAŞUL MATEMATICIAN I 3
    II 6
    III  
    Menţiune  
       
10 FII INTELIGENT …LA MATEMATICĂ I  
    II  
    III 1
    Menţiune  
       
11 ORTOGRAFIE.PUNCTUAŢIE.RO I 5
    II 7
    III 8
    Menţiune 1
       
12. EUROJUNIOR I  
    II  
    III  
    Menţiune 1
       
13. CRĂCIUNAŞUL I 5
    II 2
    III 1
    Menţiune  
       

Prof. PARVANA DUMITRA

 

CONCURSURI  ŞCOLARE

                                                             CLASA a III-a B

AN ŞCOLAR 2013-2014

NR.CRT. CONCURSUL PREMIUL NR. DE ELEVI
1 Cu Europa la…joacă EUROŞCOLARUL I 1
    II 1
    III 3
    Menţiune 2
2 •COMPER-MATE2000-Etapa I-2013-2014 I  
    II 1
    III 3
    Menţiune 12
3 •COMPER-COMUNICARE ,Etapa I-2013-2014 I 9
    II 8
    III 3
    Menţiune 2
4 •„CRĂCIUNAŞUL” Ediţia a III –a I 12
    II  
    III  
5 COMPER-MATE2000-Etapa II-2013-2014 I 5
    II 3
    III 4
    Menţiune 6
6 •COMPER-COMUNICARE ,EtapaII-2013-2014 I 7
    II 5
    III 7
    Menţiune 4
7 COMPER-COMUNICARE ,Etapa naţională-2014 I  
    II 1
    III  
    Menţiune 1
9 TESTE PE TASTE I 3
    II 3
    III 2
    Menţiune 3
10 CANGURUL ÎN LUMEA POVEŞTILOR I 2
    II  
    III  
    Menţiune  
11 CANGURAŞUL MATEMATICIAN I 1
    II 3
    III 4
    Menţiune  
12 FII INTELIGENT …LA MATEMATICĂ I  
    II 1
    III 1
    Menţiune  
13 ORTOGRAFIE.PUNCTUAŢIE.RO I 2
    II 3
    III 5
    Menţiune 5
14 LUMINA MATH I  
    II  
    III  
    Menţiune  
 

 

Alte concursuri şcolare

ECO FUN –secţiunea grafică computerizată

III

menţiune

1

1

 

PROF : NICOLETA EPURE

CONCURSURI  ŞCOLARE

 CLASA……a III-a C…..………

AN ŞCOLAR 2013-2014

NR.CRT. CONCURSUL PREMIUL NR. DE ELEVI
5 COMPER-MATE2000-Etapa II-2013-2014 I 2
    II 2
    III 1
    Menţiune 1
6 •COMPER-COMUNICARE ,EtapaII-2013-2014 I 9
    II 2
    III 2
    Menţiune 1
9 TESTE PE TASTE I 6
    II 2
    III 1
    Menţiune 2
12 FII INTELIGENT …LA MATEMATICĂ I 4
    II 2
    III 2
    Menţiune 1
13 ORTOGRAFIE.PUNCTUAŢIE.RO I 1
    II 1
    III 2
    Menţiune 2

 

 

PROF……EMIL  COJOCEA

 

 

 

CONCURSURI  ŞCOLARE

                                                                    CLASA A IV-A A

Prof. înv. primar , Irimia Mioara

AN ŞCOLAR 2013-2014

NR.CRT. CONCURSUL PREMIUL NR. DE ELEVI
1 Cu Europa la…joacă EUROŞCOLARUL I 3
    II 4
    III 3
    Menţiune 1
2 •COMPER-MATE2000-Etapa I-2013-2014 I 1
    II 2
    III 1
    Menţiune 6
3 •COMPER-COMUNICARE ,Etapa I-2013-2014 I 4
    II 8
    III 6
    Menţiune 6
5 COMPER-MATE2000-Etapa II-2013-2014 I 2
    II 6
    III 5
    Menţiune 7
6 •COMPER-COMUNICARE ,EtapaII-2013-2014 I 6
    II 4
    III 10
    Menţiune 6
7 COMPER-COMUNICARE ,Etapa naţională-2014 I 1
    II 2
    III -
    Menţiune -
8 COMPER-MATE2000-Etapa naţională-2014 I 1
    II -
    III -
    Menţiune -
9 TESTE PE TASTE I 10
    II 4
    III 2
    Menţiune 2
10 CANGURUL ÎN LUMEA POVEŞTILOR I 7
    II 2
    III -
    Menţiune -
11 CANGURUL-MATEMATICĂ APLICATĂ I 1
    II Nespecificat
    III Nespecificat
    Menţiune Nespecificat
12 FII INTELIGENT …LA MATEMATICĂ I 10
    II 2
    III 1
    Menţiune -
13 ORTOGRAFIE.PUNCTUAŢIE.RO I -
    II 2
    III 5
    Menţiune 5
14 LUMINA MATH I -
    II 1
    III 3
    Menţiune 2

PROF.IRIMIA MIOARA

 

 

 

 

 

 

CONCURSURI  ŞCOLARE

                                                                 CLASA…a IV a B

AN ŞCOLAR 2013-2014

NR.CRT. CONCURSUL PREMIUL NR. DE ELEVI
1 Cu Europa la…joacă EUROŞCOLARUL I  
    II 3
    III 1
    Menţiune 1
4 •„CRĂCIUNAŞUL” Ediţia a III –a I 9
    II  
    III 1
9 TESTE PE TASTE I 9
    II 3
    III 2
    Menţiune 1
10 CANGURUL ÎN LUMEA POVEŞTILOR I 4
    II  
    III  
    Menţiune  
12 FII INTELIGENT …LA MATEMATICĂ I 8
    II 4
    III  
    Menţiune 1
13 ORTOGRAFIE.PUNCTUAŢIE.RO I 1
    II 2
    III  
    Menţiune 2
 

15.

Alte concursuri şcolare

EUROJUNIOR:

 

ECO FAN

GALA TEATRULUI SCOLAR

 

I

II

III

I

I

 

 

1

1

1

PROF…Ceparu Iuliana

 

 

 

 

Raport  de activitate

Anul școlar 2013 – 2014

COMISIA METODICĂ ,,MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE”

            Cadrele didactice care fac parte din COMISIA METODICĂ ,,MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE”, de la începutul anului școlar 2013-2014, au fost prezente în bunul mers al activității Școlii Gimnaziale ,,Dimitrie Sturdza” prin participarea la consfătuirile organizate de ISJ Galați, prin predarea la termen a planificărilor calendaristice întocmite conform legislației în vigoare, prin aplicarea testelor iniţiale în vederea alegerii strategiilor optime de lucru.

S-au preocupat permanent de pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanță. Au adaptat şi personalizat creativ documentele de programare şi planificare, recurgând la mijloace moderne de învăţare, atractive pentru elevi: mijloace TIC, teste grilă, portofolii, referate, materiale didactice moderne- turul galeriei, mozaicul, gândiţi, lucraţi, comunicaţi în perechi, jurnalul cu dublă intrare, învățarea reciprocă etc. Au aplicat la clasemetode care urmăresc transdisciplinaritatea,  au folosit fişe de lucru, pentru fixarea temeinică a cunoştinţelor dobândite şi teste pe unităţi de învăţare, pentru a urmări nivelul performanţei.

Membrii comisiei : prof.Pătrășcan Viorica, prof.Geabana Camelia, prof.Tudorici Livia, prof.Iacomi Mariana au contribuit  la buna desfășurare a concursului ,,Fii inteligent la matematică” organizat de dna director prof.Gabor Raluca.

Dna prof.Gabor Raluca a organizat simularea examenului de Evaluare Națională la matematică pentru elevii claselor a VIII-a în luna martie 2014 și aprilie 2014.

Pe 19 martie 2014, școala noastră a primit donația, pe care a obținut-o prof.Gabor Raluca – directorul unității de învățământ, de la SC Kaufland Romania SA, donație consistentă, formată din aparatură electronică de uz școlar, copiatoare, videoproiectoare, papetărie și cărți.

În iunie 2014  dna prof.Gabor Raluca a fost președinte de comisie  la Centrul de Comunicare, Centrul de Examinare la Evaluarea Națională, clasa a VIII-a, 2014, precum și la Centrul de Admitere.

Dna prof. Pătrășcan Viorica a coordonat activităţile CERCULUI PEDAGIGIC AL CONSILIERILOR EDUCATIVI  din CENTRUL METODIC TECUCI,  care s-a desfăşurat în şcoala noastră în primul semestru al anului școlar 2013-2014.

Doamnele profesoare Pătrășcan Viorica și Gabor Raluca au efectuat un număr mare de inspecții pentru grade didactice, precum și  pentru titularizare.

Dna prof.Iacomi Mariana a implementat la clasa a VIII-a B programul ,,Junior Achievement” România  cu tema ,,Este afacerea mea!.

Elevii au beneficiat de  materiale suport, iar la sfârșitul programului toți elevii au primit diplomă.

 

 

Din activitățile COMISIEI METODICE

,,MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE”

Aplicație TIC , tema “Insectele”

Oră demonstrativă

clasa a VI-a A

Prof. Geabana Camelia

Abordarea conținuturilor prin strategii diferențiate la disciplina chimie

Referat

Prof.Pătrășcan Viorica

Noi tendințe în matematică în contextul european  actual

Referat

Prof.Gabor Raluca

Rolul metodelor active-participative în procesul de învățământ

Referat

Prof.Geabana Camelia

Metode de învățare centrate pe elev , utilizate în cadrul orelor de matematică

Referat

Prof.Iacomi Mariana

Fizica, pe scurt

Referat

Prof.Tudorici Livia

 

CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE

Denumirea concursului

Participare / Rezultate elevi

Observații
Lumina Math Nov. 2013, concurs național – număr mare de participanți, premii de participare

Prof.

Gabor R.

Olimpiada de matematică

Faza pe școală A participat un număr mare de elevi dintre care s-au calificat pentru următoarea etapă: Movileanu Maria cls. a V-a A

calificat la județ

Prof.

Gabor Raluca

Pricopi Robert cls. a V-a A calificat la județ
Clipici Ariana cls. a V-a A calificat la județ
Ciocoiu Rareș cls. a V-a A calificat la județ
Popa Andreea cls. a V-a A calificat la județ
Văcăruș Alexandra cls. a VII-a A  calificat la județ
Cazan Alexandra cls. a VI-a A calificat pe localitate

Prof.

Iacomi Mariana

Băncilă Alexandru cls. a VI-a A calificat pe localitate
Borș Denisa cls. a VI-a A calificat pe localitate
Manole Bogdan cls. a VI-a B calificat pe localitate
Vasilie Alexandra cls. a VII-a B calificat pe localitate
Țiriboc Iulian cls. a VII-a B calificat pe localitate
Sima Nicoleta cls. a VIII-a B calificat pe localitate
Fotache Ionuț cls. a VIII-a B calificat pe localitate
Crucianu Cornelia cls. a VIII-a B calificat pe localitate
Miniolimpiada Hogaș Radu Sabina

clasa a

VIII-a A

mențiune

Prof.

Gabor R.

Concurs zonal de matematică

Popa Andreea

clasa a

 V-a A

premiul III
Movileanu Maria

clasa a

 V-a A

mențiune
Pricopi Robert

clasa a

V-a A

premiul III
Ciocoiu Rareș

clasa a

V-a A

mențiune
Borș Denisa

clasa a

 VI-a A

Mențiune Prof.Iacomi M.
Sima Nicoleta

clasa a VIII-a B

Premiul III
Olimpiada de matematică – faza pe localitate

Prof.Iacomi Mariana

Prof. Gabor Raluca

Evaluator

,,Mircea Amarinei” Lazăr Cătălina

VII A

Prof. Tudorici L.

Concurs județean  de fizică

,,Hands on Universe”

Lazăr Cătălina

VII A

Premiul I

Concurs național

Prof.Gabor Raluca

Prof.

Tudorici Livia

Lazăr Georgiana

VII A

Premiul I

Sobieschi Andreea

VII A

Premiul I

Panaite Răzvan

VII A

Radu Diana

VII A

,,Sanitarii pricepuți”

Prof.Geabana Camelia

Premiul II Faza pe localitate
Mențiune Faza județană

Festivalul Internațional ,,Anelisse”

Rintilie Iulian

VII A

Premiul III

Prof.Tudorici Livia

Popescu Robert

VII A

Premiul III

Carbarău Roxana

VII A

Premiul III

Berescu Loredana

VII A

Premiul II

Poloboc Cristina

VII A

Premiul I

Prof.Tudorici Livia

Premiul III

Cu Europa ….la joacă-Euroșcolarul

Prof.Pătrășcan Viorica

Organizator

PROIECT EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL

Prof.Gabor Raluca

Prof.Tudorici Livia

Prof.Geabana Camelia

Prof. Iacomi Mariana

Expoziția Națională-Concurs ,,Sfintele Paști”

Prof.Tudorici Livia

Premiul I

Evaluarea Națională – clasa a VI-a

Prof.Pătrășcan Viorica

Președinte

Prof.Gabor Raluca

Evaluator

Prof. Iacomi Mariana

Evaluator

Prof.Tudorici Livia

Evaluator

Prof.Geabana Camelia

Evaluator

Evaluarea Națională – clasa a VIII-a

Prof. Iacomi Mariana

Evaluator

Concursul de matematică Comper, etapa a II-a A participat un număr mare de elevi de la clasele a V-a A și a VII-a A la  

Prof.Gabor Raluca

Movileanu Maria

V A

Mențiune

Nu în ultimul rând s-au depus eforturi, prin ore suplimentare, în afara programului, conform planului de remediere și a proceselor-verbale predate la școală,  pentru ameliorarea rezultatelor la învățătură a elevilor cu ritm de asimilare mai lent sau pregătire pentru performanță:

 

Prof. Iacomi Mariana

Cu elevii clasei a VIII-a B

matematică

Prof. Gabor Raluca

Cu elevii clasei a VIII-a A

matematică

Prof. Apăvăloaei Vladimir

Cu elevii clasei a VIII-a C

matematică

Prof. Pătrășcan Viorica

Cu elevii claselor a V-a

fizică

Prof. Tudorici Livia

Cu elevii claselor a VII-a

fizică

Prof.Geabana Camelia

Cu elevii clasei a V-a A și elevii claselor a VI-a

biologie

Prezentul raport dovedește interesul cadrelor didactice din COMISIA METODICĂ ,,MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE” pentru performanță și rezultate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT INFORMATIV

PRIVIND  ACTIVITATEA COMISIEI  LIMBĂ ŞI COMUNICARE

ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

 

Profesorii din cadrul Ariei curriculare Limbă şi comunicare au susţinut în perioada sus amintită activităţi  diverse ( metodice, ştiinţifice şi educative):

 • Administrarea testelor predictive şi stabilirea modalităţilor de remediere a deficienţelor constatate ;
 • Pregătirea elevilor de clasa a VI-a şi a VIII-a în vederea susţinerii examenului de Evaluare Naţională (săptămânal – profesorii de limba română);
 • Organizarea de activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţă în vederea participării la olimpiade şi  concursuri şcolare ;
 • Participarea membrilor comisiei la cercuri metodice şi la programe de formare continuă;
 • Participarea profesorilor de limba română ca  evaluatori la Olimpiada de limba şi literatura română  şi la Evaluarea Naţională ;
 • Referate:

-          Strategii activ-participative în predarea-învăţarea limbii şi literaturii române –semestrul I( prof.Nistor Săndiţa)

-          Manualele alternative şi aplicarea cadrului ERR – semestrul II(prof. Ghica Claudia)

 • Lectii demonstrative :

-          Substantivul -lectie de consolidare,clasa a VI-aB, semestrul I  (prof.Cusiac Daniela)

 

-Predicatul -lectie de consolidare,clasa aV-aA , semestrul II      (prof.Ghica Claudia)

 • Parteneriate, proiecte educaţionale, programe artistice:

-Participare la expoziţii organizate la Galeriile de Artă „Gheorghe Petraşcu” Tecuci ( prof. de limba română )

-Participarea elevilor la spectacole de teatru la Sala” I.Petrovici” Tecuci: „ In vreme de război” dramatizare dupa I.L.Caragiale şi „ Jupân Arvinte” V.Alecsandri( prof. de limba română)

-Participare la serata literar-muzicală dedicată Zilei Mondiale a Educaţiei, clasa a VII-a A ( prof. Ghica Claudia)

- ” Procitania” – „ Amintiri din copilărie” I.Creangă , monolog interpretat de elevul Istrati Alexandru,clasa a VI-a A  de Ziua Şcolii                                      ( prof. Ghica Claudia)

- „D-l Goe …”de I.L.Caragiale,clasa a VII-a B, de Ziua Şcolii                         ( prof. Cusiac Daniela)

- Emoţie de  toamnă–moment liric, clasa a VIII-a B( prof.Nistor Săndiţa )

-Carnaval de Halloween, clasa a VI-a A, a VI-a B, a VI-a C                           (prof. Ghica Claudia, Cusiac Daniela,Prangate Ecaterina)

-„ Sub teiul lui Eminescu” concurs de  creaţie literară (prof. Ghica Claudia, prof. Nistor Săndiţa)

-Participarea elevilor Istrati Alexandru –clasa a VI-a A  şi Mustaţă Daniela –clasa a VI-a C  la „ Gala Teatrului Şcolar”,ediţia aXII-a, organizată    de Casa de Cultură Tecuci(prof. Ghica Claudia şi Nistor Săndiţa )

-Excursie literară ( traseul Bacău-Piatra Neamţ-Târgu Neamţ ,prof.Cusiac   Daniela)

Printre direcţiile prioritare de acţiune s-au numărat:

 1. Studierea şi aprofundarea programelor şcolare, mai ales a modificărilor ce vizează programele revizuite la Limba şi literatura română;
 2. Centrarea demersului didactic pe îmbinarea echilibrată a competenţelor şi conţinuturilor asociate;
 3. Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii, prin cercul de lectură;
 4. Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;
 5. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare;
 6. Receptarea mesajului scris, din textele literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
 7. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică, în receptarea textelor literare;
 8. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare;
 9. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române, limbii franceze şi limbii engleze în diferite situaţii de comunicare;
 10. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare.

Profesorii din cadrul comisiei noastre au abordat metode interactive în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română, engleză şi franceză. Au urmărit diversificarea formelor şi a tipurilor de evaluare (teste iniţiale, progresive, sumative, referate, proiecte, investigaţii, portofolii, autoevaluare, fişe de lectură). Au organizat demersuri didactice coerente care să conducă la centrarea activităţii pe elev şi la abandonarea tipului de învăţământ informativ.

 

 

OLIMPIADE /CONCURSURI ŞCOLARE

 

LISTA ELEVILOR CALIFICAŢI LA FAZA PE LOCALITATE

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE  ŞI LITERATURA  ROMÂNĂ

Ianuarie  2014

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele elevului

 

Unitatea de provenienţă

Clasa

Numele profesorului care

l-a pregătit

1.

BUJDEI   D. COSMINA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a V-a

GHICA  CLAUDIA

 

2.

CLIPICI   F. ARIANA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a V-a

GHICA  CLAUDIA

 

3.

MOROZAN   D. ŞTEFANIA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a V-a

GHICA  CLAUDIA

4.

MOVILEANU   M. MARIA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a V-a

GHICA  CLAUDIA

5.

PLEŞCAN   V. ANDREEA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a V-a

GHICA  CLAUDIA

6.

POPA   C.  ANDREEA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a V-a

GHICA  CLAUDIA

7.

VLASE  D.  SIMONA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a V-a

GHICA  CLAUDIA

8.

BALCAN   C.E.  NICOLETA DIANA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VII-a

CUSIAC  DANIELA

9.

BRĂILESCU  C.  IOANA GABRIELA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VII-a

GHICA  CLAUDIA

10.

LAZĂR   N.  CĂTĂLINA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VII-a

GHICA  CLAUDIA

11.

POLOBOC   M.  CRISTINA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VII-a

GHICA  CLAUDIA

12.

SOBIESCHI  F. ANDREEA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VII-a

GHICA  CLAUDIA

13.

STERIAN   D.  LĂCRĂMIOARA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VII-a

CUSIAC  DANIELA

14.

VASILIE   S.N.  ALEXANDRA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VII-a

CUSIAC  DANIELA

15.

VĂCĂRUŞ    N.  ALEXANDRA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VII-a

GHICA  CLAUDIA

16.

CUZA   O.  DIANA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

CUSIAC  DANIELA

17.

CRUCIANU    D. T. CORNELIA  NICOLETA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

NISTOR  SĂNDIŢA

18.

JINGA   I.  RAMONA  – FLORINA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

CUSIAC  DANIELA

19.

LUPU   M.  ANA – MARIA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

CUSIAC  DANIELA

20.

MEREUŢĂ   T. NICOLETA  TEODORA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

NISTOR  SĂNDIŢA

21.

MILICA   I.  GABRIELA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

CUSIAC  DANIELA

22.

PĂNCESCU   V.  DRAGOŞ

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

CUSIAC  DANIELA

23.

SÎRBU   D.  OANA – MIHAELA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

CUSIAC  DANIELA

24.

SIMA  V. NICOLETA- LAVINIA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

NISTOR  SĂNDIŢA

25.

TĂNASE   G.  ROXANA – MIHAELA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

NISTOR  SĂNDIŢA

 

 

 

 

LISTA ELEVILOR CALIFICAŢI LA FAZA JUDEŢEANĂ

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE  ŞI LITERATURA  ROMÂNĂ

FEBRUARIE   2014

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele elevului

 

Unitatea de provenienţă

Clasa

Numele profesorului care

l-a pregătit

1.

CLIPICI   F.   ARIANA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a V-a

GHICA  CLAUDIA

 

2.

MOVILEANU   M.   MARIA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a V-a

GHICA  CLAUDIA

3.

POPA   C.  ANDREEA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a V-a

GHICA  CLAUDIA

4.

POLOBOC   M.  CRISTINA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VII-a

GHICA  CLAUDIA

5.

VĂCĂRUŞ    N.  ALEXANDRA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VII-a

GHICA  CLAUDIA

6.

CUZA   O.  DIANA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

CUSIAC  DANIELA

7.

JINGA   I.  RAMONA  – FLORINA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

CUSIAC  DANIELA

8.

LUPU   M.  ANA – MARIA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

CUSIAC  DANIELA

9.

MILICA   I.  GABRIELA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

CUSIAC  DANIELA

10.

SÎRBU   D.  OANA – MIHAELA

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „D.STURDZA” TECUCI

a VIII-a

CUSIAC  DANIELA

La etapa judeteana a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, eleva  Movileanu Maria -  clasa a V-a A ( prof. Claudia Ghica ) a obţinut menţiune ( 105 puncte).

 

 

REZULTATE OBŢINUTE  IN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL INTERNAŢIONAL  “CU EUROPA … LA JOACĂ- EUROŞCOLARUL, FAZA  I , EDIŢIA NOIEMBRIE 2013   ( PROF. GHICA  CLAUDIA)

Numele si prenumele elevului

Clasa

Premiul  obtinut

BĂN CILĂ  ALEXANDRU

a VI-a A

Premiul II

BORŞ  IOANA – DENISA

a VI-a A

Premiul III

CĂTĂUŢĂ   IOANA

a VI-a A

Premiul III

CUSIAC  ADRIANA

a VI-a A

Premiul III

MARICAŞ  ROBERT

a VI-a A

Premiul III

STOICESCU  GABRIELA

a VI-a A

Premiul III

GUŢOI  LORENA

a VI-a A

Menţiune

MIRON  DRAGOŞ

a VI-a A

Menţiune

PEPTINE – CAZAN  STEFAN

a VI-a A

Menţiune

 

,

 

 

 

 

 

REZULTATELE  OBŢINUTE LA CONCURSUL CANGURUL  LINGVIST –LIMBA ENGLEZĂ

SESIUNEA 14.12.2013

Nume

Clasa

Punctaj

Pîrlea Irina

3

160

Panaite Vlad

3

160

Drăguţu Matei

3

160

Potîrniche Mihai

3

157

Pintilie Delia

3

155

Dumitru Codrin

3

155

Dimitriu Vlad

3

153,75

Olteanu Andreea

3

153,75

Albu Selena

3

150

Iovu Laurenţiu Alin

4

160

Gabor Andrei

4

160

Epure Radu

4

160

Stamatin Teodor

4

160

Bujoreanu Elena

4

160

Oancă Daria

4

160

Darie Miruna

4

160

Berescu Marius

4

160

Călugăru Darius

4

156,25

Baicu Alexandra

4

153,75

Andriuţă Maria

4

143,75

Lupu Răzvan

4

136,25

Movileanu Maria

5

160

Pricopi Robert

5

160

Cioară Cosmina

5

156,25

Ciocoiu Rares

5

155

Popa Andreea

5

155

Morozan Ştefania

5

155

Carp Geanina

5

153,75

Protopopescu Ana Maria

5

145

Bujdei Cosmina

5

143,75

Cazan Alexandra Elena

6

129,25

Cusiac Adriana

6

126,50

Cătăuţă Ioana

6

121,25

Borş Ioana Denisa

6

112

Guţoi Lorena

6

107,50

Mîndru Florin

7

177,25

Pintilie Iulian

7

176,25

Panaite Răzvan

7

171,75

Lazăr Giorgiana

7

164,75

Carbarău Andreea Roxana

7

155

Berescu Andreea

7

150

Hrisafopol Sergiu

8

164

Pavel Ionut

8

148

Vasilca Diana

8

147,75

Milica Gabriela

8

142

Păncescu Dragoş

8

141,50

Tărnăuceanu Oana Elena

8

135,75

Trişcu Cristian

8

125,75

Talmaciu Daria Andreea

8

116,75

 

 

 

 

 

REZULTATELE  OBŢINUTE LA CONCURSUL CANGURUL  LINGVIST

LIMBA FRANCEZĂ- SESIUNEA DECEMBRIE 2013

Nume

Clasa

Punctaj

Iordache Bianca

a VI-a

128,75

Cusiac Adriana

a VI-a

110,75

Cazan Alexandra

a VI-a

107,50

 

 

 

ANALIZA SIMULĂRILOR PENTRU 

EVALUAREA  NAŢIONALĂ – 2014

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

PROF. CUSIAC  DANIELA       

 Clasa a VIII-a A

Luna

Total elevi testaţi

Note

< 5

Note

5 – 5,99

Note

6 -6,99

Note

7 – 7,99

Note

8 – 8,99

Note

 

9- 10

Media

Martie

24

-

-

1

6

11

6

8,28

Aprilie

24

-

-

1

3

11

9

8,62

Mai

24

1

-

-

3

5

15

8,65

 

PROF. NISTOR SĂNDIŢA         

Clasa  a VIII-a B

Luna

Total elevi

testaţi

Note

<5

Note

5 – 5,99

Note

6 -6,99

Note

7 – 7,99

Note

8 – 8,99

Note

9- 10

Media

Martie

29

1

9

7

5

6

1

6,61

Aprilie

29

-

2

8

10

7

2

7,28

Mai

28

3

6

3

7

6

3

6,90

 

 

PROF. CUSIAC  DANIELA  

Clasa a VIII-a C

Luna

Total elevi testaţi

Note

<5

Note 5 – 5,99

Note

6 -6,99

Note

7 – 7,99

Note

8– 8,99

Note

9- 10

Media

Martie

20

6

9

1

1

3

-

5,68

Aprilie

20

3

6

4

5

2

-

6,25

 

Mai

20

6

7

3

1

3

-

5,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASA

PROFESOR

MEDIA SIMULARE

 

MARTIE

2014

MEDIA SIMULARE

 

APRILIE

2014

MEDIA SIMULARE

 

MAI

2014

MEDIA

EVALUAREA NAŢIONALĂ

 IUNIE

2014

a VIII-aA

CUSIAC DANIELA

8,28

8,62

8,65

8,00

a VIII-aB

NISTOR SĂNDIŢA    

6,61

7,28

6,90

6,78

a VIII-aC

CUSIAC DANIELA

5,68

6,25

5,87

5,62

 

 

 

Situaţia statistică a rezultatelor obţinute de elevii Şcolii Gimnaziale

,,Dimitrie Sturdza” Tecuci la Evaluarea Naţională 2014

 

 

    

Disciplina

Nr. de elevi prezenţi

Note

< 5

Note  5-5,99

Note  6-6,99

Note  7-7,99

Note  8-8,99

Note  9-10

Promova-bilitate

LIMBA ROMÂNĂ

73

9

13

13

13

18

7

64 de elevi

PROCENTAJ

 

12,32%

17,80%

17,80%

17,80%

24,65%

9,58%

87,67%

 

PROF. CUSIAC  DANIELA

CLASA a VIII-a A   -  PROMOVABILITATE  95,83%

Nr. de elevi prezenţi

Note

< 5

Note

5-5,99

Note

6-6,99

Note

7-7,99

Note

8-8,99

Note

9-10

Media clasei

24

1

-

3

7

7

6

8,00

PROCENTAJ

4,16%

0 %

12,5%

29,16%

29,16%

25%

 

 

 

 

PROF.  NISTOR SĂNDIŢA               

CLASA  a VIII-a B   -   PROMOVABILITATE  93,10 %

Nr. de elevi prezenţi

Note

< 5

Note

5-5,99

Note

6-6,99

Note

7-7,99

Note

8-8,99

Note

9-10

Media clasei

29

2

7

6

5

9

-

6,78

PROCENTAJ

6,89%

24,13%

20,68%

17,24%

31,03%

0%

 

 

PROF. CUSIAC  DANIELA                                                                                                                                                                   

CLASA  a VIII-aC   -   PROMOVABILITATE   70%           

Nr. de elevi prezenţi

Note

< 5

Note

5-5,99

Note

6-6,99

Note

7-7,99

Note

8-8,99

Note

9-10

Media clasei

20

6

6

4

1

2

1

5,62

PROCENTAJ

30%

30%

20%

5%

10%

     5 %

 

 

 

ANALIZA SWOT

Puncte tari:

- Planificarea riguroasă a materiei şi valorificarea programei ;

- Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar cu elevii capabili de performanţă

şi cu cei care au lacune ;

- Implicarea  cadrelor didactice în ceea ce priveşte activităţile extracurriculare;

- Buna colaborare a cadrelor didactice cu  elevii ;

- Activităţi comune şcoală-comunitate.

Puncte slabe:

-          Utilizarea insuficientă a cabinetului AeL  în procesul instructiv-educativ;

-          Indiferenţa unor elevi  faţă de actul lecturii.

Ameninţări:

-          Dezinteresul  unor părinţi faţă de şcoală;

-          Insuficienta implicare a unor elevi în activităţile iniţiate de şcoală.

Oportunităţi:

-          Disponibilitatea unor instituţii de a colabora cu şcoala;

-          Prestigiul de care se bucură şcoala în comunitatea locală.

 

RAPORT AL COMISIEI METODICE „OM ŞI SOCIETATE”

AN ŞCOLAR2013-2014

 

 

Imaginea profesorului se identifică cu imaginea şcolii şi, deci, cu imaginea Comisiei metodice.

Fiecare intervenţie a noastră ca profesori, prin Comisia metodică constituie o carte de vizită pentru şcoală şi un punct de reper pentru actualii sau viitorii parinţi ai copiilor ce vor urma cursurile la şcoala noastră.

Prin  ceea  ce gândin şi înfăptuim individual sau în echipă cu colegii, împreună  cu comunitatea, ne prezentăm ca modelatori ai sufletelor celor mici, ca făuritori ai schimbului de generaţii care vor construi viitorul nostru şi al lor.

De aceea, responsabilităţile profesorului sunt o ,,dulce povară” ce trebuie dusă cu bună dispoziţie,  cu artă şi tact pedagogic până la capăt.

Comisia metodica  şi Cercul pedagogic  sunt ,,rampa de lansare” pentru profesorul cu reale calităţi didactice, metodice, morale şi religioase, spre satisfacţia lui şi în avantajul elevilor săi.

Comisia metodică ,,Om şi societate’’şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program la care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective:

 • Proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de învăţare
 • Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode active-participative
 • Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii
 • Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă religioasă
 • Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare
 • Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice

Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I şi sem. II au fost întocmite şi predate la timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se de materiale didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii din cadrul acestei comisii.

In cadrul comisiei Om si societate, in primul semestru s-au desfasurat urmatoarele activitati, după cum urmează:

 • luna septembrie
 • Proiectarea şi organizarea activităţilor comisiei metodice
 • Elaborarea unor teste de evaluare iniţială
 • luna octombrie: 
 • Prezentarea planului managerial şi tematica şedinţelor comisiei metodice pe semestrul I.
 • Prezentarea rezultatelor evaluării iniţiale
 • De ziua scolii, d-l prof. Pohrib Mihail a prezentat referatul cu tema  “Istoricul Scolii Dimitrie Sturdza”
 • luna noiembrie:
 • Referat  – „Calitatea vietii si indicatorii ei”-prof. Craciun Mihai
 • lectie demonstrativă «Orientul antic» – Clasa a V-a A, prof. Pohrib Mihail
 • luna decembrie:  
 • Comemorarea Unirii de la 1 Decembrie 1918 (Referat prof. Pohrib Mihail)
 • Referat cu tema „Resurse materiale moderne implementate in procesul de invatamant” propus de d-na prof. Ardeleanu Cornelia
 • luna ianuarie:  
 • Discutarea situatiei pe sem I
 • Propuneri de imbunatatire

Toate cadrele didactice au participat la Consfatuirile pe specialitati, in luna septembrie si la cercurile  pedagogice de pe sem I.

Activitatea comisiei metodice s-a desfăşurat după planul managerial dezbătut şi aprobat în cadrul   comisiei metodice şi a planificării activităţii  care a cuprins, pe sem II:

 • luna februarie:

Referat metodic –prof. Filimon Sorina

 • luna martie:
 • Lectie demonstrativa “Canada. SUA. Verificare. Clasa a VII A. – prof. Vlăsceanu Doina
 • luna aprilie:

Referat metodic- Prof. Rosu Vasile

 • luna mai:

Referat metodic cu tema “Elemente de deontologia evaluarii in contextul cresterii calitatii actului educatiei”- prof. Pohrib Mihail

 • luna iunie  

Discutarea situatiei in cadrul comisiei metodice  la sfarsit de an scolar. Evaluarea activitatii.

Toate cadrele didactice din comisie au participat la  cercurile  pedagogice de pe sem II.  Cadrele didactice din cadrul comisiei au desfasurat si alte activitati, in afara celor planificate initial. Astfel:

 • d-l prof. Rosu Vasile, in cadrul calendarului sportiv intern a desfasurat urmatoarele competitii:

◄ concursuri de tenis de masa, de de baschet, fotbal, handbal-intre clase, jocuri de fotbal si de handbal intre absolventi si echipa scolii sau echipa profesorilor.

◄ in cadrul calendarului sportiv extern echipele scolii au participat la toate competitiile prinse in calendarul Olimpiadei sportului scolar. Echipele scolii au obtinut urmatoarele rezultate:

-echipa handbal fete-locul I pe municipiu, locul III pe judet.

- echipa handbal baieti – locul I pe municipiu, locul I pe judet.

- echipa fotbal baieti locul I pe municipiu, locul III pe judet.

La concursul de cros organizat cu ocazia zilei de 1 Iunie, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

-Bontea Alexandru, Jitca Marina -clasa VII C-locul I, Cretu Ionut, VII C-locul II, Clipici Ariana, clasa a V-a A-locul I, Pintilie Delia, III B-locul I.

 • D-na prof. Movileanu Maricica

-          a obtinut mentiune la Olimpiada de religie, faza judeteana cu eleva Lazar Georgiana(7A)

-          participare la Concursul Euroscolarul, la care a obtinut 11 premii: 4 premii I, 3 premii II, 1 premiul III si 3 mentiuni.

-          Participare la Proiectul „Micul crestin” –marturisire-impartasire elevi-in postul de Craciun si de Pasti;

-          Participare la Simpozionul National de Comunicare didactica „Cadrul didactic, un profesionist in sistemul de invatamant” -Media junior

-          Participare la curs de formare „Inteligente emotionale”- -Media junior

 • d-l prof. Pohrib Mihail

-          pe 3 septembrie 2013 a prezentat comunicarea „Costache Pintilie si esecul unei monografii a localitatii Matca” in cadrul Colocviului de istorie locala organizata de Muzeul mixt de istorie si Protopopiatul Tecuci.

-          8.XI.2013 organizator alaturi de ceilalti diriginti ai claselor a VIII-a  si a V-a a „Balului bobocilor”.

-          S-a obtinut locul III la Concursul „Cetatean roman-cetatean european” in cadrul Festivalului european al sanselor tale organizat la CNSH, cu echipajul format din elevii claselor a VIII-a: Jinga Ramona(8A), Fotache Ionut (8B) si Sima Nicoleta (8B)

-          2.XII.2013-95 de ani de la Marea Unire-evocare cu moment muzical, impreuna cu prof. Tamas Costica si elevii claselor VII, VIII.

-          9 mai 2014-Ziua Europei, evocare cu elevii claselor VIII A si VIII B.

 • D-na prof.Ardeleanu Cornelia, a initiat urmatoarele activitati:

- luna septembrie: deschiderea anului cercetasesc-la Insula cercetasului(orientare si ecologizare, jocuri), pe 28 coordonare pe zona Tecuci si participare LDIR

-luna octombrie: excursie la Garboavele(herghelie, Muzeul taranului, Muzeul de Stiintele Naturii Galati)

Am relizat proiectul “De sanatatea palnetei depinde sanatatea noastra”, care a fost acceptat ca regional(poz 613), desfasurand activitatile conform graficului.

- luna noiembrie-activitate cercetaseasca la scoala D Sturdza-jocuri, cu elevii scolii noastre si elevi cercetasi de la Scoala Anghel Rugina si CNCH.

-luna februarie-excursie de 4 zile la Zarnesti cu obiective interesante si activitati cercetasesti.

- 1 Mai-activitate cercetaseasca la Liesti-participare elevi cls a V-a A. A  participat la Concursul si Simpozionul organizat de scoala noastra –initiat de doamna inv. Golea florentina- “Dascalul, promovatorul traditiilor populare”, la care a facut parte si din echipa de organizatori.

- iunie-participare Concursul National de la Sighisoara “Pamantul e casa noastra” si obtinerea locului I la sectiunea reviste eco cu elevii Cusiac Adriana si Catauta Ioana. Cu desen eco a participat si eleva Movileanu Maria.

-S-a continuat editarea revistei eco “Suflet verde”.

 • D-na prof Vlasceanu Doina s-a implicat in organizarea „Balului bobocilor”- alaturi ceilalti dirigintii claselor a VIII-a si a V-a, alaturi de parinti si ceilalti dirigintii claselor a VIII-a la organizarea Banchetului.

 

Analiza SWOT

Puncte Tari :

- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţie, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitate în adoptarea stilurilor de predare;

- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific;

- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;

- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;

- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant, utilizând atât metode sumative cât şi formative;

- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor moderne de evaluare;

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;

- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă;

- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;

- rezultate bune la concursurile școlare;

- majoritatea  cadrelor didactice din cadrul comisiei de cerc metodic au gradul didactic I ;

- planificarile anuale  si pe unitati de invatare au respectat programele scolare in vigoare ;

- scoaile unde functioneaza au  in dotare cabinete de informatica si pot sustine lecii interesante pe calculator sau cu  video-proiectorul ;

- profesorii sunt interesati de perfectionarea lor continua si de folosirea celor mai noi mijloace si metode didactice ;

- avem spatiu si dotare  minima  necesara pentru  cabinetul de tehnologie;

- participarea in numar considerabil la concursuri scolare unde munca le este rasplatita cu diplome ;

- colaborarea cu invatatorii claselor a IV-a in stabilirea CDS-urilor

-participarea la Consfatuiri si cercurile metodice in numar mare.

          Puncte Slabe:

- nu avem mai multi elevi calificati la etapele judetene (nationale) la olimpiade si concursuri

- slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor;

- o slaba legătura a elevilor cu biblioteca şcolii;

- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării;

- goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a VIII-a;

- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise;

Oportunitati :

-posibilitatea perfectionarii continue a profesorilor in utilizarea unor tehnici noi de predare ;

-cresterea increderii parintilor in capacitatea scolii de a asigura o mai buna pregatire a elevilor;

- s-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi mai hotărâţi spre reuşită;

- existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesionala, poate promova si consolida coordonatele unei învăţări formative, durabile, punctate de performanţe.

- organizarea unor excursii sau lectii vizita la nivel de clasa sau la nivel de şcoală cu scopul imbunatatirii rezultatelor scolare;

- formarea cadrelor didactice prin intermediul Profesionisti in Educatie Europeana si Reforma (PEER) POSDRU/87/1.3/S/54379- Beneficiar ISJ Galati

- amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională;

- valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri;

- deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare  în viaţa comunităţii;

Amenintari :

-scaderea interesului fata de invatatura din partea elevilor;

- neimplicarea parintilor in procesul instructiv-educativ al copiilor lor atat in mediul familial cat si in cel scolar ;

- lipsa de colaborare a parintilor cu scoala in ce priveste pregatirea elevilor pentru examene;

- elevii nu se preocupa de studiul individual;

- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban;

- influenţa „grupului” de elevi;

- dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;

CONCLUZII

 • Munca depusă în acest an şcolar se poate caracteriza prin implicare şi progres
 • Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri
 • Promovare optimă a exemplelor de bune practici
 • Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR

AN ŞCOLAR  2013- 2014

 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:

 • Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor,
 • Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesională conform programelor în vigoare,
 • Distribuirea, completarea şi semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie între şcoala, elev şi părinte,
 • Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor şi propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe,
 • Organizarea cercului metodic pe tema propusă de ISJ Galaţi: Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală a elevului”
 • Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor,
 • Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental,
 • Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare şi extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.

 

Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare” s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de Activităţi elaborate pentru atingerea obiectivelor.

În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ-participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.

                În anul şcolar 2013-2014, planificările calendaristice au fost întocmite în conformitate cu prevederile programei şcolare În privinţa proiectării didactice se poate afirma că îndrumarea şi controlul  s-a axat pe verificarea întocmirii corespunzătoare a proiectării cât şi a întocmirii portofoliilor personale. S-a constatat că toţi profesorii au întocmit la timp planificările calendaristice.

În semestrul I în urma inspecţiei realizate de brigada de îndrumare şi control a ISJ Galaţi cadrele didactice Movileanu Maricica şi Golea Florentina au primit calificativul Foarte Bine. S-a constatat implicarea tuturor cadrelor didactice în realizarea unor activităţi reuşite.

În semestrul II dna profesor Ghica Claudia a susţinut lecţia demonstrativă Afabetul circulatiei rutiere” la clasa a VI a A, care a fost apreciată de către toţi profesorii diriginţi prezenţi la activitate.

Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MECTS, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. În luna aprilie diriginţii claselor a VIII a (prof.: Vlăsceanu Doina, Iacomi Mariana, Tudorici Livia) împreună cu elevii s-au deplasat la Târgul de ofertă educaţională.

În ultima săptămână a semestrelor şcolare s-au reunit Consiliul profesorilor  pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrelor cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile la învăţătură şi cele disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAPORT DE ACTIVITATE ,,CONSILIERE ŞI ORIENTARE”

AN ŞCOLAR 2013-2014

 

 

În urma analizei activităţilor metodice am constatat preocupări serioase în privinţa perfecţionării activităţii educative, formale şi nonformale astfel încât demersurile noastre să atingă idealul educaţional propus.

S-au pus în practică prevederile metodologice privind organizarea şi desfăşurarea  activităţilor specifice funcţiei de diriginte conform anexei nr. 1 la Ordinul MECI nr. 5132/10.09.2009.

Majoritatea membrilor comisiei au întocmit corect şi la termenul stabilit planificările anuale, conform programei de consiliere şi orientare. Majoritatea diriginţilor  a completat corect documentele activităţii dirigintelui( catalogul clasei, caietul dirigintelui/învăţătorului,  portofoliul dirigintelui)

O atenţie deosebită a fost acordată optimizării relaţiei de comunicare elevi-profesori şi profesori-elevi prin monitorizarea activităţii Consiliului profesorilor clasei, dar şi sprijinirii elevilor  în activităţile de învăţare şi asigurarea succesului la învăţătură.

S-a urmărit şi o colaborare eficientă cu familia prin organizarea şedinţelor cu părinţii atât  în cadrul orei la dispoziția părinților (conf. Ordinului MECI nr. 5132/10.09.2009) cât şi în afara acesteia pentru: alegerea comitetelor de părinţi, prezentarea Regulamentului  Intern al şcolii,  prezentarea situaţiei şcolare a elevilor( rezultatele obţinute la testele iniţiale) evoluţia acestora pe parcursul semestrului și discutarea problemelor cu care se confruntă aceștia.

Diriginţii claselor  a VIII-a s-au preocupat de  orientarea şcolară şi profesională a elevilor prin aplicarea unor chestionare de orientare şcolară şi profesională şi prezentarea atât elevilor cat şi părinţilor în cadrul întâlnirilor organizate, a ,,Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naționale” și  a calendarelor aferente. 

          Toţi diriginţii au urmărit: educarea elevilor în spiritul respectării drepturilor fundamentale ale neamului, al demnităţii şi toleranţei, cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, valorile morale şi civice, însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale, atât în cadrul orelor de consiliere şi orientare, cât şi prin încurajarea participării elevilor alături de diriginţii lor la activităţile extraşcolare organizate cu diverse ocazii.

 

 

 

 

 

 

 

Activităţi concrete:

 

 

1. Proiecte educative

- Proiect tematic ,,De Crăciun să fim mai buni!”- prof. Parvana D.

- Proiect eTwinning  ,,I am growing up with my tree- prof. Golea F.  

- Proiect eTwinning  ,, Traditions and Culture”- prof.Golea F

- Proiect internaţional ZOOM KIDS -  prof.Epure V.

- Proiect educaţional ,,Şcoala fără violenţă”- prof. Gabor R., Pătrăşcan V., Movileanu M.

- Proiect educaţional ,,Sănătatea un bun de preţ”- prof. Gabor R., Pătrăşcan V., Movileanu M.

- Proiect educaţional ,,Dă o şansă vieţii”- prof. Gabor R., Pătrăşcan V., Movileanu M.

- Proiect educaţional ,,Micii ecologişti” – prof.Ţarălungă E.

- Proiect regional ,,De sănătatea planetei depinde sănătatea noastră”- prof. Ardeleanu C.

- Proiect educaţional ,,Suflet Verde”- (revista ,,Suflet Verde) – prof. Ardeleanu C.

- Proiectul umanitar ,, Crăciunaşul”- prof. Paraschiv M., prof. Ţarălungă E.

- Proiect educaţional ,,Adoptă o clasă”- prof. Paraschiv M.

- Proiect educaţional ,,Săptămâna lecturii pentru copii” – prof. Paraschiv M.

- Proiect educaţional ,,Familia mea” prof. Ţarălungă E.

- Proiect educaţional ,, Voluntariada copiilor”  prof. Ţarălungă E.

- Proiect educaţional ,, Micii ecologişti” ” prof. Ţarălungă E.

- Proiect educaţional ,, La joacă cu flori de  primăvară” prof. Ţarălungă E.

- Proiect educaţional ,,Lumea prin ochi de copil ”- prof. Golea F.  

- Proiect educaţional,,FAMILIA MEA” înscris în Calendarul Activităţilor Educaţionale Regionale şi Interjudeţene  al Ministerului Educaţiei Naţionale 2014 la Nr. 604. – prof. Tudorache Marin Viorica

- Proiect educaţional : ,,Invitaţie la activităţi » – prof. Parvana D.

- Proiect tematic « De Crăciun să fii mai bun « - prof. Parvana D.

- Proiect de voluntariat DE LA INIMA LA INIMA – prof. Epure N.

- Proiect ,, Creşterea  calităţii  învăţământului matematic şi ştiinţific  preuniversitar  prin informatizarea cursurilor de masă  – ICOM” – POSDRU 17/1.1/G/37412- prof. Irimia M

- Proiectul umanitar ,,Salvaţi copii”- prof. Gabor R.

 

 

 

2. Activităţi metodice

                      Cerc pedagogic : Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală a elevului”:

                                            1. Prezentarea şcolii  – ppt- prof. Pătrăşcan V.

2. ”Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală a elevului”  – ppt – prof.                                        Movileanu M.

3.  ”Rolul voluntariatului în dezvoltarea personalităţii elevului – primul pas în formarea personală”  – ppt- prof. Golea F.

4. Exemple de bună practică – ppt- prof. Movileanu M.

5. Strategie Naţională de Acţiune Comunitară – ppt- prof. Movileanu M.

6. Program artistic – prof. Movileanu M. , prof.Golea F., prof. Ceparu I.

 

Lecţie demonstrativă : „Afabetul circulatiei rutiere”- clasa a VI a – prof. Ghica C.

 

 

 

 

 

3. Activităţi extracurriculare (activităţi desfăşurate la nivelul şcolii)

 

1. ,,Sfântul Dimitrie – ziua şcolii”- prof. Movileanu M., prof.. Golea F., prof.Tudorache V., prof.Parvana D., prof.. Paraschiv M., prof. Ţarălungă E., prof. Georgescu M., prof.Ceparu I, prof.Irimia M., prof. Cojocea E., prof. Epure N., prof. Cusiac D., prof. Ghica C., prof. Pohrib M.

2. HAI, SA DAM MANA CU MANA !- dezbatere; popularizarea în rândul elevilor a importanţei zilei de 24 ianuarie – prof. Pătrăşcan V., prof. Movileanu M.,, prof. Tudorache V., prof. Parvana D., prof. Paraschiv M., prof. Ţarălungă E., prof. Georgescu M., înv Ceparu I, prof.Irimia M., prof. Cojocea E., prof. Epure N, prof. Vasilie S., înv. Cătăuţă C.

3. Excursie literară desfăşurată pe traseul Bacău – Piatra Neamţ – Târgu Neamţ (26 – 27 oct. 2013) în calitate de prof. organizator; – prof. Cusiac D.

4. Carnaval de ,,Halloween” 29 oct 2013, în colaborare – prof. Ghica C., Cusiac D, Prangate E.;

5.  ,,Colindăm iarna” – serbare de Crăciun;- prof. Tarălungă E.

6 ,, Arta din deşeuri”- activitate desfăşurata la Grădiniţa nr.14 Tecuci , într-un proiect de parteneriat educaţional – prof. Tarălungă E.

7. Ziua Mondială a curăţeniei: Micii ecologişti – 23 septembrie –  prof. Parvana D.

8. 4 octombrie – Ziua Mondială a animalelor: Glasul naturii – prof. Parvana D.

9.   POVESTE DE IARNA – spectacol artistic susţinut la sala de spectacole a Casei de cultura prof. Epure N

10  Excursie Bucureşti octombrie – prof. Golea F.

11. Activitate cu părinţii ,,Dovleacul fermecat” noiembrie 2013- prof. Golea F.

12. Serbare ,, Uite , vine Moş Crăciun” decembrie 2013- prof. Golea F.

13. ,,Sub semnul Luceafărului” 15 ianuarie 2014- prof. Golea F.

14.  Unirea cea mica 24 ianuarie 2014- prof. Golea F.15.

15. ,, Iubirea ne defineşte” 14/ 24 februarie 2014- prof. Golea F.

16. ,,Săptămâna fructelor” –activitate în cadrul proiectului cu același nume – 30 oct.2013, prof. Irimia M, prof. Cătăuţă C., prof. Paraschiv M. , prof. Movileanu M. prof. Tudorache V., prof. Cojocea E.

17.,,Suntem creștini” – mărturisirea și  împărtășirea elevilor – 19 dec. 2013, prof. Irimia M, prof. Cătăuţă C., prof. Ceparu I. , prof. Movileanu M. prof. Nistor S

18. ,,Să privim în jurul nostru! Să fim mai buni!” – activitate de voluntariat  la Căminul Școală Nr. 5 Tecuci  – 19 dec. 2013- prof. Irimia M, Georgescu M., GaborR.

19. Participare   la serata  literar-muzicală  dedicată  Zilei  Educaţiei   la sala de spectacole “ Ion Petrovici”  ,   clasa   a VI-a a  si a VII-a, oct. 2013  – prof. Ghica C.

20. Vizionare   spectacol   de  teatru “ În   vreme  de  război” I. L. Caragiale                                          la sala  de  spectacole “ Ion Petrovici”   , clasa   a VI-a a  si a VII-a a dec. 2013 – prof. Ghica C.

21. “ Sub teiul  lui Eminescu”  prezentare ppt,moment  poetic, CLASA   a V-a   IAN. 2014- prof. Ghica C.

22.,, Let s Do It România ”- 28 septembrie – prof. Ghica C., prof. Cusiac D. , prof. Iacomi M. prof Geabana C., prof. Vasilie S.,  prof. Ardeleanu C.

23. ,,Sărbătorile de iarnă”- spectacol la Primăria Tecuci – prof. Epure V., prof. Movileanu M., prof. Pătrăşcan V., prof. Gabor R., prof. Parvana D.

24. ,,Festivalul Naţional al Şanselor Tale”- prof. Paraschiv M.,prof. Ţarălungă , înv Tudorache V., prof. Movileanu M., prof. Racoviţă R.

25. Deschiderea anului cercetăşesc-octombrie 2013(excursie Sivita, Gârboavele, Galaţi)

orientare turistica-noiembrie 2013 – prof. Ardeleanu C.

26. Lumina păcii-borcanul fermecat-decembrie 2013 – prof. Ardeleanu C.

27. Excursie pe traseul Tecuci – Braşov şi retur, în parteneriat cu cercetaşi de la CNCH, Şcoala Anghel Rugina şi Lieşti – în vacanţa intersemestrială – prof. Ardeleanu C.

28. Vizionare   spectacol   ,,Oblio” susţinut de teatrul ,,G. Bacovia,, Bacău – prof. Ceparu I.

29. Excursie tematică la Bârlad – 8. 11. 2013 – prof. Ceparu I

30. ,,Prietena mea cartea, vizita la librărie; 21.12 2013 – prof. Ceparu I

31. Vizionare   spectacol   ,,Croitoraşul cel viteaz,, teatrul Fantezia Galaţi – prof. Ceparu I.

32. ,,Biblioteca de vacanţă” – prof. Paraschiv M.

33. ,,Parada personajelor”,concurs de costume ecologice,,Eco parada” – prof. Paraschiv M.

34. Participare la tabăra de creaţie ,,Cu şevaletul în vacanţă” prof. Paraschiv M

35.  Excursie la Bârlad-aprilie 2014- prof. Paraschiv M

36.  Activitatea ,,Sub semnul Luceafărului,, ”- prof. Golea F.  

37. Participare la ,,Ziua internaţională de conştientizarea a autismului,, - prof. Golea F.  

38. Parteneriat cu politia Tecuci, activitatea ,,Să fiu informat,, - prof. Golea F.  

39.  Festivalul de cântec si dans popular ,,Drag mi-e cântecul si jocul,, ( dansuri populare).- prof. Golea F.

40.  Excursie la Bucuresti in cadrul proiectelor eTwinning si proiectului,,Întotdeauna alături de copilul meu,, prof. Golea F.  

41.  In noiembrie –excursie tematica Bârlad,, Ziua porţilor deschise,, prof. Golea F.  

42. Activitate ,,Nu sunt prea mic sa fiu erou,,-cu excursie la     Mausoleul Mărăşeşti. – prof. Golea F.  

43. Tabere – prof. Golea F.       iulie Bistriţa Năsăud

august – tabăra  naţională de arta vocala şi instrumentală Tg Mureş

44. Vreau să ştiu, vreau să fiu! Junior Achievement Young Enterprise Romania- prof. Tudorache Marin Viorica

45. Job Shadow Day ,Ediţia 2014, Junior Achievement Young Enterprise Romania. – prof. Tudorache Marin Viorica

46. Alege Viaţa, Poliţia Rutieră şi Scatec – prof. Tudorache Marin Viorica

47.  Dar din dar cu bucurie! Parteneriat cu CNCH Tecuci- prof. Tudorache Marin Viorica

48. Diferiţi dar egali! Strategia Naţională pentru Acţiune Comunitară – parteneriat cu Şcoala Specială Tecuci – prof. Tudorache Marin Viorica

49.Vizită la Fabrica de Pâine Vel Pitar – prof. Tudorache Marin Viorica

50. Cadoul perfect, Carte pentru mama mea!- 8 martie – prof. Tudorache Marin Viorica

51. Ziua tatălui, spectacol, lansare de lampioane. – prof. Tudorache Marin Viorica

52. Moment Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti – prof. Parvana D.

53. Şezătoare literară – La gura sobei – prof. Parvana D.

54. Sărbătoarea iubirii la români – Dragobetele – prof. Parvana D.

55. Activităţi de 1 şi 8 Martie: Mărţişoare, mărţişoare…, Te iubesc, mămica mea!; organizarea de expoziţii – prof. Parvana D.

56. 1 Iunie – Proiectul  tematic Lumea prin ochi de copil –organizator şi participarea la concursul de desene – prof. Parvana D.

57. Fiecare cu talentul lui! – realizarea unui CD din momentele pregătite de elevi: recitări,  – prof. Parvana D.

58. Creaţii, interpretare vocală, scenete, desene, glume şi zicători, etc- prof. Parvana D.

59. Revista clasei a III a A, Job Shadow Day – o zi în umbra părinţilor. – prof. Parvana D.

60. Participarea la Proiectul Internaţional ,,ZOOM Kids for climate 2014” cu activitatea Tălpiţa năzdrăvană – prof. Parvana D.

61. Realizarea revistei ciclului primar -

AMINTIRILE COPILĂRIEI MELE- ANUL II, NR 1-

 

 

“Fanteziile toamnei”, Nr2. “ Flori de gheață”, Nr3. “ Mama primăvara mea”,Nr4. “ Bulgărași de soare”- prof. Vasilie S.

62. ,,Excursie tematică la Bârlad ”- prof. Vasilie S.

63.ZOOM- KIDS FOR CLIMATE 2014- campanie europeana pentru ocrotirea mediului – prof. Epure N.

64. ALEGE VIATA- program partenerial de educare si instruire a elevilor, desfăşurat de Politia rutiera si   Şcoala de şoferi Scatec – prof. Epure N.

65. LUMEA POVESTILOR – proiect naţional – participare la concursul de desene din cadrul proiectului – prof. Epure N.

66. CRACIUNUL COPIILOR – spectacol artistic prezentat in sala de spectacole a Casei de cultura Tecuci – prof. Epure N.

67. Excursie pe ruta Tecuci – Piatra Neamț , 31 mai 2014; – prof. Irimia M, Cătăuţă C., Gabor R.

68. Activitate extrașcolară ,,De ziua ta , copile drag!” , 1 iunie 2014; – prof. Irimia M.

69.Participarea la activitatea religioasă de împărtășire a elevilor cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun  și de Paști , 19 dec. 2013; – prof. Irimia M.

70.Realizarea expoziției de mărțișoare, martie 2014; – prof. Irimia M.

71.   A coordonat revista ciclului primar   ,,Anotimpurile copilăriei mele ”

ISSN 2286 – 4490 ISSN-L 2286 – 4490  Nr. 2 / 2013 și ,,Revista clasei  a IV-a A, iunie 2014”

și revista clasei a IV-a A,   ,,Generații”. – prof. Irimia M.

72.     A organizat activități de voluntariat: – prof. Irimia M.

 • ,,Să privim în jurul nostru și să fim mai buni!” , 19 dec, 2013 – Căminul Școală Nr. 5 Tecuci;
 • ,,A sosit iepurașul!” 11 aprilie 2014 , Spitalul de Boli Cronice din Ivești = acțiune în cadrul proiectului ,,De la inimă la inimă!” iunie 2014- iunie 2015, cu CătăuţăC. Şi Gabor R. Epure N.
  2.4.e. A participat la activități de voluntariat:
 • Proiect Internațional ,,Sărbătoarea Invierii – Lumina sufletelor noastre” , martie –iulie 2014;
 • Campania Globală pentru Educație – Săptămâna Globală de Acțiune , 22-28 aprilie 2013

Campania ,, O şansă pentru fiecare” din cadrul proiectului naţional cu participare internaţională ,,Natura inspiră şi dăruieşte ” martie 2014;

73. Participare cu 37 elevi la piesa ,, În vreme de război” după I.L.Caragiale – prof. Cusiac D.

74. Participare directă la Festivalul Naţional de cântec şi dans popular ,,Drag mi-e cântecul şi jocul”, festival organizat în cadrul Simpozionului Naţional ,,Dascălul, promovatorul tradiţiilor şi datinilor străbune”, ediţia a IV-a, organizat de Şcoala,, Dimitrie Sturdza” Tecuci, în mai 2014; – prof. Cusiac D.

75. Parteneriate cu Unitatea Militară de Aviaţie din Bacău şi cu Teatrul Fantezia din Galaţi; – prof. Cusiac D.

 

Rezultate concursuri artistice şi educative:                     

 

- prof. Cusiac D

Participare cu 11 elevi la Concursul Naţional ,,Euroşcolarul

 

             – prof. Tarălungă E.                                                                                  

Cu Europa la joaca – Euroscolarul : 7 elevi au obţinut 100 puncte,  1 elev 95 puncte, 4 elevi 90 de puncte.

Concursuri artistice:

•              Culorile copilăriei – premiul III – Iancu Magdalena

•              Eco-parada 2014

•              Cu șevaletul în vacanță

•              Sărbătoarea Învierii – Lumina sufletelor noastre( premiul I Mărculescu Iris, premiul II – Rusu Lucian, Premiul special al juriului – Chitic Florin)

•              Obiceiuri și datini strămoșești: premiul I – Marin Alexia, premiul II- Costin Nicoleta

 

                – prof. Parvana D.

,,Cu Europa…la joacă: Euroşcolarul ’’: 1 premiu I, 5 premii II, 3 premii III, 4 menţiuni

- La joacă cu flori de primăvară

 1. - Proiect Naţional  ,,Împreună pentru descoperire şi cunoaştere”- Concurs pentru elevi File de poveste:

- secţiunea creaţie plastică:    Premiul I :P îrlea Irin

Premiul al II lea: Costescu Patricia

- secţiunea creaţie literară:     Premiul I : Costescu Patricia

Premiul al II lea: Drăguţu Matei

– Concurs de creaţie plastică Obiceiuri şi datini strămoşeşti

    - Concurs interjudeţean pentru elevi Poezia anotimpurilor, secţiunea creaţie literară 

- Proiect Educaţional Internaţional de evaluare a competenţelor domeniului artă La joacă cu flori de primăvară:

- Concurs, secţiunea pictură:  Premiul II : Dumitru Codrin

- Concurs, secţiunea origami: Premiul I : Păcuraru Giulia

Proiect Naţional  ,,Împreună pentru descoperire şi cunoaştere”- Concurs pentru

- secţiunea creaţie plastică:    Premiul I :P îrlea Irin

Premiul al II lea: Costescu Patricia

- secţiunea creaţie literară:     Premiul I : Costescu Patricia

Premiul al II lea: Drăguţu Matei

Proiect Naţional ,,Dascălul – promovatorul datinilor şi obiceiurilor străbune’’

- Concurs de creaţie plastică Obiceiuri şi datini strămoşeşti:  Premiul  I: Clipici Alexandra

Premiul  II: Dumitru Codrin

Concurs interjudeţean pentru elevi Poezia anotimpurilor, secţiunea creaţie literară :

Premiul I : Pavel  Andreea

Premiul al II lea: Drăguţu Matei

 

 

        – prof. Epure N.

  PICIUL 5 X 10 puncte; 4 x 9,5 p; 3 x 9 p; 2 x 8 p; 1 x 7,5p

  EUROSCOLARUL : 1 x 100p(I); 1 x 95p (II); 3 x 80p (III); 2 x menţiune

  CRACIUNEL : 12 x diplome de merit

  LUMEA POVESTILOR – concurs naţional artistico-plastic – 3 diplome de participare

 

 

                – prof. Golea F

,,Cu Europa…la joacă: Euroşcolarul ’’: 6 premii I,14 premii II, 5 premii III, 2 menţiuni

Festival de dans popular – Premiul special

Concurs internaţional de desene – I- 29

Concurs internaţional de desene, I-1, II-2, III-1

Concurs naţional de desen, I-2, II-1

       Concursuri artistice:

Amintiri din copilărie, Obiceiuri străbune, Zâmbet de copil, Prin Europa la plimbare,

                – prof Ghica C.

,,Cu Europa…la joacă: Euroşcolarul ’’: 1 premiu I,1 premiu II, 5 premii III, 3 menţiuni

 

- prof. Movileanu M.

,,Cu Europa…la joacă: Euroşcolarul ’’: 5 premii I, 3 premii II, 3 premii III

- prof. Ceparu I.

,,Cu Europa…la joacă: Euroşcolarul ’’: 3 premii II, 2 premii III, 3 menţiuni

,,Ciobănaşul”: 6 premii I

ECO FAN –Premiul I

GALA TEATRULUI ŞCOLAR – Premiul I

 

 

 

 

          – prof. Paraschiv M.

      concursuri artistice:,, Frumuseţea copilăriei”, ,,Aprilie în strai de sărbătoare”, ,,Obiceiuri şi datini strămoşeşti”,,,Cu şevaletul în vacanţă”,Un zâmbet pentru copiii Europei”,,,Sărbătoarea Învierii-Lumina sufletelor noastre”

 

 

- prof. Tudorache Marin Viorica –II

Concursuri: ,,Familia mea”,,, Sărbătoarea Învierii – Lumina sufletelor noastre”, ,,Obiceiuri și datini strămoșești”

- prof. Irimia M.

 • Concurs Internațional de Creație Plastică și Abilități Practico-Aplicative ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina sufletelor noastre”   ediția a V-a , Iași, martie-iulie 2014
 • Secțiunea ,,Artă plastică” – Diaconu Denisa  premiul al II -lea

-  Baicu Alexandra premiul al III-lea

- Ilie Diana  premiul I

 • Secțiunea ,,Literatură”   – Radu Andreea  – Mențiune
 • Secțiunea ,,Felicitări” – Darie Miruna – Premiul Special
 • Secțiunea  ,,Creație literară” – Anghel Adrian – Premiul I
 • Concurs Național ,,File de poveste” derulat în cadrul proiectului național ,,Împreună pentru descoperire și cunoaștere” înscris în C.A.E.R.I. 2014,poziția 1098, pag. 36.

-  Postolache Maria – Premiul I

 • Concursul ,,Cu Europa …la joacă .Euroșcolarul”  ,nov. 2013
 • Gabor Andrei, Băjan Alexandra, Sterian Alexandru- Premiul I
 • Darie Miruna, Oancă Daria, Iovu Laurențiu, Berescu Marius – Premiul al II-lea
 • Radu Andreea, Anghel Adrian, Sevastre Alina –Premiul al III –lea
 • Mențiune – Baicu Alexandra
 • Diaconu Denisa – Premiul al III-lea
 • Câcu Adelina, Băjan Alexandra- Mențiuni
 • Radu Andreea – Premiul I
 • Diaconu Denisa – Premiul al III-lea
 • Manolache Anamaria – Mențiune
 • Darie Miruna – Mențiune
 • Secțiunea ,,Creație literară” – Oancă Daria – Premiul I
 • Secțiunea ,,Colaj” – Popescu Alin – Diploma de participare
 • Concurs Regional de Creație Plastică ,,Desenăm, învățăm să circulăm!”  ediția I , mai 2014, înregistrat în C.A.E.R. , poz. 619
 • Concurs ,,Micul Artist” inclus în C.A.E.R., Ediția a VI-a din 2014,
 • Festivalul Concurs Național ,,Săptămâna Creației Artistice” ediția a V-a , mai 2013 ,
 • Concurs Interjudețean ,,Florile, bucuria sufletului meu ”  , mai 2014 , Giurgiu

Secțiunea ,,Pictură” – Băjan Alexandra, Diaconu Denisa, , Postolache Maria – Diploma de participare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2014

SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE STURDZA” TECUCI

Analiza urmatoare urmareste rezultatele obtinute de elevii scolii noastre la examenul de Evaluare Nationala 2014, la limba romana si matematica.

Numar absolventi clasa a VIII-a: 73.

Numar prezenti la Evaluarea Nationala: 73.

Numar absenti: 0.

Numar elevi cu media mai mare sau egala cu 5: 61, procent 83,56%.

Numar elevi cu medie mai mica decat 5: 12, procent 16,43%.

NOTA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA
NR. ELEVI - 1 5 6 10 8 20 15 8 - 6,93
PRO-CENT - 1,36% 6,84% 8,21% 13,69% 10,95% 27,39% 20,54% 10,95% - -

 

CLASA a VIII-a A, 24 elevi, promovati 24 = 100%

                                              nepromovati   0 = 0%

NOTA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA
NR. ELEVI - - - - 1 - 9 9 5 - 8,15
PRO-CENT - -     4,16% - 37,50% 37,50% 20,83% - -

 

CLASA a VIII-a B, 29 elevi, promovati 28 = 96,55%

                                             nepromovati  = 3,44%

NOTA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA
NR. ELEVI - - 1 - 4 8 8 5 3 - 7,17
PRO-CENT - - 3,44% - 13,79% 27,58% 27,58% 17,24% 10,34% - -

 

CLASA a VIII-a C, 20 elevi, promovati  9 = 45%

                                              nepromovati  11 = 55%

NOTA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA
NR. ELEVI - 1 4 6 5 - 3 1 - - 5,12
PRO-CENT - 5% 20% 30% 25% - 15% 5% - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2014 – ROMANA

 

Numar absolventi clasa a VIII-a: 73.

Numar prezenti la Evaluarea Nationala: 73.

Numar absenti: 0.

Numar elevi cu media mai mare sau egala cu 5: 64, procent 87,67%.

Numar elevi cu medie mai mica decat 5: 9, procent 12,32%.

NOTA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA
NR. ELEVI - 1 4 4 13 13 13 18 7 - 6,87
PRO-CENT - 1,36% 5,47% 5,47% 17,80% 17,80% 17,80% 24,65% 9,58% - -

 

CLASA a VIII-a A, prof. Cusiac Daniela, 24 elevi, 23 promovati = 95,83%

                                                                                     1 nepromovat = 4,16%

NOTA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA
NR. ELEVI - - - 1 - 3 7 7 6 - 8,01
PRO-CENT - - - 4,16% - 12,50 29,16% 29,16% 25% - -

 

 

 

CLASA a VIII- a B, prof. Nistor Sandita, 29 elevi, 27 promovati = 93,10%

                                                                                    2  nepromovati = 6,89%

NOTA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA
NR. ELEVI - - 1 1 7 6 5 9 - - 6,78
PRO-CENT - - 3,44% 3,44% 24,13% 20,68% 17,24% 31,03% - - -

 

 

 

 

CLASA a VIII-a C, prof. Cusiac Daniela, 20 elevi, 14 promovati  = 70%

                                                                                    6 nepromovati = 30%

NOTA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA
NR. ELEVI - 1 3 2 6 4 1 2 1 - 5,62
PRO-CENT - 5% 15% 10% 30% 20% 5% 10% 5% - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2014 – MATEMATICA

 

Numar absolventi clasa a VIII-a: 73.

Numar prezenti la Evaluarea Nationala: 73.

Numar absenti: 0.

Numar elevi cu media mai mare sau egala cu 5: 61, procent 83,56%.

Numar elevi cu medie mai mica decat 5: 12, procent 16,43%.

NOTA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA
NR. ELEVI - 3 6 3 7 8 15 20 11 - 7,03
PRO-CENT - 4,10% 8,21% 4,10% 9,58% 10,95% 20,54% 27,39% 15,06% - -

 

CLASA a VIII-a A, prof. RALUCA GABOR, 24 elevi, 24 promovati = 100%

NOTA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA
NR. ELEVI - - - - 1 1 4 12 6 - 8,31
PRO-CENT - - - - 5% 5% 20% 60% 30% - -

 

CLASA a VIII-a B, prof. Iacomi Mariana, 29 elevi, 28 promovati = 96,55%

                                                                                      1 nepromovat = 3,44%

NOTA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA
NR. ELEVI - - - 1 1 6 10 6 5 - 7,64
PRO-CENT - - - 3,44% 3,44% 20,68% 34,48% 20,63% 17,24% - -

 

CLASA a VIII-a C,prof. Apavaloaei Vladimir, 20 elevi, 9 promovati = 45%

                                                                                             11 nepromovati = 55%

NOTA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA
NR. ELEVI - 3 6 2 5 1 1 2 - - 4,63
PRO-CENT - 15% 30% 10% 25% 5% 5% 10% 5% - -

 

Pentru pregătirea minuţioasă e examenului de Evaluare Naţională, în şcoala noastră s-au susţinut trei simulări ale acestui examen, una naţională şi două organizate la nivel de şcoală, cu subiect unic, dar toate trei în condiţii de examen. Este al doilea an de când, începând cu luna februarie , dăm lunar câte o simulare a EN pentru elevii claselor a VIII+a. Acest sistem, deşi greu de realizat din cauza programului cadrelor didactice supraveghetoare, s-a dovedit util, fiind o eficientă etapă în pregătirea şi obişnuirea cu condiţiilede examen a elevilor de clasa a VIII-a, de aceea îl vom aplica şi în anii următori.

 

 

3.2.9. Insertia scolara a elevilor dupa absolvire

 

In ceea ce priveste insertia scolara a absolventilor, mentionam că 73 de absolventi au fost cuprinsi in invatamantul liceal, după cum urmează: 1 la C.N. “Gheorghe Şincai” Bucureşti,23 la C.N. “Spiru Haret”, 9 la C.N.”Calistrat Hogaş”,22 la C.N.A.E., 12 la Liceul Tehnologic “Elena Caragiani”, 4 la Gr. Şcolar”Ovid Caledoniu” , 1 elev la Liceul Pedagogic Bârlad, 1 elev la profesională.

4. DESFASURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

4.1. Calitatea proiectarii didactice.

Activitatea comisiilor metodice in anul şcolar 2013-2014 s-a desfasurat conform Planului managerial întocmit  in conformitate cu planul managerial al scolii si avand ca punct de plecare modalitatile de proiectare a activitatilor didactice specifice fiecarei discipline, stabilite la Consfatuirile cadrelor didactice din septembrie 2013. In baza modelelor de planificari specifice fiecarei discipline, toate cadrele didactice au intocmit propriile proiectari anuale si semestriale. Proiectarea didactica a fost realizata respectandu-se noul curriculum, acordand prioritate indeplinirii obiectivelor de referinta, competentelor si mijloacelor de realizare a acestora.

4.2. Prezentarea optionalelor

Curriculumul la decizia scolii reprezinta o componentă importanta a curriculum-ului, constand dintr-un pachet de discipline oferite de scoala spre studiu elevilor, care ofera identitate unitatii noastre scolare.

Numarul de ore alocat disciplinelor din cadrul curriculumului la decizia scolii este precizat prin Planul-cadru

Curriculumul la decizia scolii, parte integranta a curriculumului scolar, prezinta o serie de caracteristici pozitive:

 • asigura cadrul necesar susţinerii unor performance diferentiate;
 • raspunde unor nevoi si interese specifice de invaţare ale elevilor;
 • poate fi adaptat resurselor materiale si umane ale scolii;
 • poate fi adaptat nivelului de pregatire a elevilor;
  • ofera cadrelor didactice sansa de a-si exercita dreptul la libera iniţiativa
   profesionala;

Consiliul curricular dezbate si avizeaza disciplinele optionale oferite de scoala grupate in pachete de optionale, criteriile de selectie a disciplinelor optionale, criteriile de optiune a elevilor in privinta curriculumului la decizia scolii,  programele pentru disciplinele optionale care sunt inaintate spre aprobare Consiliului de administratie şi apoi inspectorilor de specialitate.

4.3.  Program  de  pregatire  cu  elevii  capabili  de  performanta.   Calitate, desfasurare, eficienţă

Programul de pregatire a elevilor performanfi a fost continuu, desfasurandu-se incepand cu luna octombrie, fara salturi deosebite si fara scoaterea elevilor respectivi de la ore.

Rezultatele obtinute in anul scolar 2013-2014 sunt superioare celor din anii anteriori ridicând  numarul elevilor distinsi la olimpiade si concursuri scolare nationale, si internationale  inclusiv concursuri cultural-artistice şi sportive                                                                                         

4.7.Program de pregatire suplimentara

Planul managerial a prevăzut în anul şcolar trecut  elaborarea unor programe de pregatire a elevilor pentru Evaluarea Natională si examenul avand ca termen de realizare luna octombrie. In acest scop a fost inflintata o Comisie pentru pregatirea examenelor nationale, comisie care a lucrat eficient, solicitand fiecarei catedre programe de dezvoltare a nivelului elevilor pentru examenele nationale. Rezultatele obtinute la simularile evaluarii nationale au facut obiectul unor analize atat la nivelul catedrelor cat si in Consiliul de administrate si Consiliul profesoral, pentru gasirea celor mai eficiente masuri de evitare a esecului. Rezultatele obtinute in acest an la Evaluarea Nationala ne indreptatesc sa consideram ca masurile luate  au fost eficiente, ca programele de pregatire suplimentara si pentru examenele nationale s-au reflectat pozitiv in rezultatele obtinute.

Trebuie sa mentionam ca programele de pregatire au vizat nu numai examenele nationale, ci si dificultatile de invatare ale unor elevi. In acest sens s-au desfasurat ore suplimentare de pregatire, sau consultatii, la solicitarile elevilor, in afara programului scolar.

5.l.Colaborarea cu parintii

Parintii au un statut aparte reprezentand principalul partener educational, fiind si ei la fel de interesati de educatia propriilor copii. Din acest motiv, colaborarea cu parintii se situeaza pe primul plan, ei fiind nu numai informati de performantele scolare ale copiilor lor, ci si de calitatea activitatilor desfasurate in scoala, de modul in care este finantata scoala si de modul in care sunt gestionate resursele, realizand astfel o mai stransa legatura intre cadre didactice, parinti, elevi.

Parintii au fost consultati, si s-a tinut cont de opinia lor, in alegerea disciplinelor optionale, in stabilirea schemelor orare, a programului scolii, in orientarea scolara si profesionala, in motivarea materiala a elevilor prin ajutoare financiare acordate elevilor cu rezultate bune la invatatura

Colaborarea cu parintii se desfasoara dupa un regulament propriu si un plan managerial specific, parintii, prin reprezentantii lor, facand parte din Consiliul scolar si din Consiliul de adminstratie. Adunarile generale, pe clase si scoala, s-au desfasurat conform regulamentului si planificarilor, iar la unele clase chiar mai des si au dezbatut teme in interesul parintilor, al elevilor si al scolii.

Cu acordul parintilor au fost introduse ca insemne distinctive pentru şcoala noastră, uniforma şi ecusonul, facandu-se demersurile necesare ca acest lucru sa fie posibil si in anul scolar 2012-2013, chiar de la inceputul anului scolar.

Începând cu anul școlar 2012-2013, în școala noastră a luat ființă Asociația Părinților ”Dimitrie Sturdza”, asociație non-profit, cu caracter juridic, cu sprijinul căreia a fost renovată total o sală de clasă.

8.CONCLUZII

Putem aprecia ca Şcoala “Dimitrie Sturdza” a continuat curba ascendenta din anii precedenti, are o structura optima, prin oferta sa educationala si prin finalitatile sale raspunde cerintelor comunitatii locale si vine in intampinarea cerintelor, intereselor si optiunilor elevilor si parintilor, aducandu-si o contribute meritorie la formarea pentru viata a tinerilor, are un loc demn intre şcolile tecucene si o identitate bine conturata in invatamantul gălăţean.

Prestigiul şcolii a crescut de la un an la altul datorita activitatii desfasurate de cadrele didactice si de intregul personal al şcolii. Rezultatele bune ale elevilor nostri la concursuri,

olimpiade,   examenele   nationale,   activitatile   extracurriculare,   sunt   rezultatul   muncii, pasiunii, conlucrarii dintre elevi, profesori si parinti.

In final, îmi exprim convingerea ca imbunatatirea si perfectionarea activitatii la toate nivelele, prin intensificarea actului managerial si folosirea cu pricepere a resurselor materiale si umane, vor menține şcoala  nostră ca unitate de prestigiu la nivel municipal si județean.

DIRECTOR,

                                                              Prof. RALUCA GABOR